ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επεξεργασία στις Επιτροπές

Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων μετά την υποβολή τους στη Βουλή παραπέμπονται για επεξεργασία και εξέταση ή για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή.
Τίτλος
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
63 A'/24.03.2022
Αριθμός Νόμου
4915
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/03/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου  Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
11/03/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/03/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1246/122 21.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 29 ν. 4487/2017. 2. Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων - Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017. 3. Διαδικασία τροποποίησης απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 32 ν. 4487/2017. 4. Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης της εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 4727/2020. 5. Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων των Βεβαιώσεων Εναρμόνισης’Εργου (Β.Ε.Ε.) - Αντικατάσταση Παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020. 6. Διάθεση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. - Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 75 ν. 4070/2012. 7. Εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης από ΟΤΑ. 8. Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής της πα...
 • Αρ. Τροπολογίας: 1247/123 21.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1248/124 21.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ευθύνη του τύπου - Τροποποίηση παρ. Ι και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981. 2. Επίδομα μετάβασης εργαζομένων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εμπόλεμη Περιοχή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1249/125 21.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ