ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
62 A'/05.04.2018
Αριθμός Νόμου
4531
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/04/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
05/03/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ϞΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/03/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1518/143 16.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1524/146 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα Ιθαγένειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1530/147 20.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Ε.Σ.Κ.), όσον αφορά στις σχετικές διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1533/148 22.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1536/149 22.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κατάργηση περιορισμών του άρθρου 6 του ν.1234/1982 σχετικά με την τοποθέτηση αστυνομικού προσωπικού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1537/150 22.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον ΕΟΤ για την τουριστική προβολή της Ελλάδας. 2. Δίνεται η δυνατότητα και σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν σε κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως "διατηρητέα", "μνημεία" ή "παραδοσιακά", τηρουμένων των ισχυουσών προδιαγραφών. 3. Παρατείνεται εκ νέου έως 31.12.2020 (έληξε 30.12.2014) η προθεσμία υποβολής των μνημονευόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ολικής ή τμηματικής λειτουργίας σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1542/153 28.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014. 2. Ορισμός Δ.Υ.Ε.Ε. ως δευτερευόντων διατακτών. 3. Κατάργηση του άρθρου 25 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1543/154 28.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) και διοικητική αναδιοργάνωση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1544/155 28.3.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων των ν. 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ./τος 311/1994 σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ