ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
220 A'/28.11.2016
Αριθμός Νόμου
4438
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/11/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
11/11/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος Λ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/11/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 753/121 16.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή, έως 28 Φεβρουαρίου 2017, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 754/122 16.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων δαπανών για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.
 • Αρ. Τροπολογίας: 755/123 16.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση του άρθρου 6 του ν.4281/2014 σχετικά με την επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 756/124 21.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ, 69Δ του ν. 4270/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 759/125 23.11.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 2. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 3. Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ