ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
216 Α΄/18.11.2022
Αριθμός Νόμου
4995
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/11/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/11/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΚΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
17/11/2022
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1462/122 16.11.2022
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό - Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995. 2. Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021. 3. Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού - Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021. 4. Προσοντολόγιο προσωπικού φορέων του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4830/2021.
  • Αρ. Τροπολογίας: 1463/123 16.11.2022
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από Κρατικά συμβόλαια - Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 2830/2000. 2. Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων - Διαμαρτυρικά -Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000. 3. Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠ. 4. Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349 ν. 4412/2016. 5. Πιλοτική λειτουργία Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ