ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
169 A'/18.09.2021
Αριθμός Νόμου
4830
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
18/09/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/09/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/09/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1064/109 14.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές. 2.Θυρίδες ιδιωτών φορέων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση άρθρου 26 και παρ. 17 άρθρου 107 ν. 4727/2020. 3. Δυνατότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 4. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο ξένο σχολείο «VERITA INTERNATIONAL SCHOOL» - Προσθήκη περ. 31 στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1065/110 14.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1066/111 14.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 2. Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών - Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 3870/2010. 3. Προγραμματικές συμβάσεις - Τροποποίηση άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 4. Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, Κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης - Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 1069/1980. 5. Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου. 6. Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών Οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ