ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
80 A'/01.04.2014
Αριθμός Νόμου
4251
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
01/04/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
14/02/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΓ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΑ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΘ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
20/03/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
26/03/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1261/31 14.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του προς ψήφιση Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης: α. Επαναλαμβάνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής, σε πολίτες Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα για τη χορήγηση ή την ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). β. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή από τον εργοδότη στον ΟΓΑ των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τη διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών ως αλιεργατών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1268/38 14.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Συνίσταται νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελούμενη από: -δικαστές -μέλη του Ν.Σ.Κ. -μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ (εν ενεργεία ή ομότιμα) -μέλη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και -στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων β. Προσδιορίζεται το έργο της επιτροπής και παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφασή τους, να ορίζουν τα μέλη της και να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα και βοηθού γραμματέα αυτής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1274/44 14.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παρατείνεται μέχρι 31-10-2014 η προθεσμία για τη συνέχιση καταβολής με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις των συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας. 2. Τακτοποιούνται περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ που εξακολουθούν να διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του φορέα αυτού, και οι οποίοι ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις των ετών ασφάλισης και αναπηρίας, εκκρεμεί η συνταξιοδότησή τους επειδή η απόλυσή τους από τον ΟΤΕ δεν έγινε για λόγους υγείας. 3. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΠΥΥ με την προσθήκη των θεμάτων πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1275/45 14.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Πολιτογράφηση αλλοδαπών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1277/47 17.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1279/48 18.3.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων για τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ