ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα οκτώ (58) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε  (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Κύρωση: α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α' 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α' 149)».
(1 συνεδρίαση)
 
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με την εμβολιαστική πολιτική στη Χώρα.   
 
 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
 
«Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016 / 681».
(3 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού:
 
«Θεματικός Τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την ανάθεση του έργου «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνήτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Στη συνεδρίαση παρέστη  ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κύριο Γεώργιο Κατρούγκαλο, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019.
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής  θέματα:
 
1.  Παρουσίαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της έκθεσης που υποβάλλεται στη Βουλή κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ του Συντάγματος (άρθρο 31Α΄ παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Κ.τ.Β.).
 
2. Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
    α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2016».
    β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2016».
 
3. Ενημέρωση από τον Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για θέματα αρμοδιότητάς του και συζήτηση επί των τριμηνιαίων Εκθέσεων, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2018.                                    
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Συζήτηση επί της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως, έτους 2017, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε..
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Νίκος Παππάς και Λευτέρης Κρέτσος, Υπουργός και Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αντίστοιχα, καθώς και οι κ.κ. Χρήστος Λεοντής και Βασίλειος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε., αντίστοιχα.
     β) Συζήτηση επί της, από 10.10.2018, αιτήσεως Βουλευτών της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας – μελών της Επιτροπής.
 
2. Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και ακρόαση της Προέδρου αυτής κυρίας Ιωάννας Τσιαπαρίκου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου και ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), αντίστοιχα.
 
3. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.4324/2015, των προτεινομένων, κ.κ. Ιωάννη Δρόσου, Ελευθερίου Αρβανίτη και Δημητρίου Παπαδημητρίου, από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθέριο Κρέτσο, για διορισμό στις θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), αντίστοιχα και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ελευθέριος Κρέτσος, Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
Ψήφος των Ομογενών
α) Εν’ όψει του πορίσματος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του άρθρου 51 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος.
β)  Για την εκλογή Βουλευτών της Ομογένειας, με βάση την πρόταση προσθήκης της παρ. 4 στο άρθρο 54, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος (πρόταση της πλειοψηφίας).
Την Επιτροπή ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κώστας Πουλάκης.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» - Ενημέρωση από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου οι κ.κ.: Ιωάννης Ν. Πολύζος, Πρόεδρος Δ.Σ. και ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Ν-Α. Σερράος, Γραμματέας Δ.Σ. και Καθηγητής τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Παρασκευή Γλένη, Γενική Διευθύντρια και Στυλιανός Γ. Βανδώρος, μέλος Δ.Σ. και μέλος του Εθελοντικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Φίλοι του Πάρκου».
 
 2. Παρουσίαση της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος 2018 από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ( ΕΚΠΑΑ) οι κ.κ.: Ζωή Βροντίση, Πρόεδρος του Δ.Σ., Πέτρος Βαρελίδης εκτελών χρέη Διευθυντή και Μαρία Ελευθερίου στέλεχος. 
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Νέες Τεχνολογίες στον τομέα των Μεταφορών και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και την απασχόληση σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του  Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ).
 
2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Επανασυγκρότηση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων.
    β) Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
    γ) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2. Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
   Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαρία Ρωσσίδη, Ειδική Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γεώργιος Αθανασόπουλος, Συνεργάτης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου, Μαρία Βλαζάκη, Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Παναγιώτα Καίσαρη – Ernst, Ειδική Εκπαίδευσης της UNICEF Ελλάδας, Δώρα Τσοβίλη, Μέλος του Τομέα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  Κέλλυ Ναμία, Συντονίστρια του Προγράμματος «Παροχή εκπαίδευσης και διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Όλγα Θεμελή, Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), Γεώργιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Χαρά Γροσδάνη και Ασπασία Παπαγρηγορίου, Κοινωνική Λειτουργός και Νομική Σύμβουλος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αντίστοιχα, Στέλλα Τσίτουρα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Αναστασία Χατζηστεφάνου–Βαφέα, Διευθύντρια του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Η Σχεδία» και Κυριακή Ιωάννου, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής - Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
          
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
2. Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  Διαπιστώσεις, δράσεις και προτάσεις, με στόχο την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Νικόλαος Ξυλούρης, εντεταλμένος σύμβουλος τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την οδική ασφάλεια, στην Περιφέρεια Κρήτης. 
 
2. Θεσμικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στην υλοποίηση στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις ελληνικές πόλεις.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Συντονιστής Δικτύου Civinet Ελλάδας - Κύπρου, Μαρία Σίτη, Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Στυλιανός Μικράκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
IX. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
X. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Προγραμματισμός - προτάσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
 α) Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Υποεπιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 β) Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
IIΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Υποεπιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Υποεπιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
β) Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
 
                                                   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2019.
β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2017.
 
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 
II. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
 1. α) Διαδικαστικά θέματα.
     β) Ακρόαση εκπροσώπων φορέων ασθενών. Στην Επιτροπή παρουσίασαν τις απόψεις τους οι κ.κ.: α) Γεώργιος Καλαμίτσης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», β) Δημήτριος Κοντοπίδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, γ) Μαριάννα Λάμπρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως, δ) Γκόλφω Γεμιστού και Μαρία Τριανταφύλλου, Αντιπρόεδρος Α΄ και Γενική Γραμματέας, αντίστοιχα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και ε) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου - Δημοπούλου, Παθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αναπληρώτρια Ειδική Γραμματέας του Δ.Σ. του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο».
 
2. Ακρόαση Πανεπιστημιακών και εκπροσώπων φορέων ασθενών.
    Στην Επιτροπή παρουσίασαν τις απόψεις τους οι κ.κ.: α) Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Αναπληρωτής Διευθυντής, LSE Enterprise - Ομάδα Έρευνας Τεχνολογιών Υγείας, β) Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, γ) Αθηνά Βαρέλα - Κολτσιδοπούλου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών με τον διακριτικό τίτλο «Η Καρδιά του Παιδιού» και δ) Αικατερίνη Νομίδου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών – Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία και τη Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές Ν. Σερρών.
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση σχετικά με το κεφάλαιο του Πορίσματος της Επιτροπής που αφορά στο Ερρίκος Ντυνάν.
 
2. Συζήτηση σχετικά με το κεφάλαιο του Πορίσματος της Επιτροπής που αφορά στις αρθροσκοπήσεις.
 
3. Συζήτηση σχετικά με το κεφάλαιο του Πορίσματος της Επιτροπής που αφορά στο Φάρμακο.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  Διαδικαστικά ζητήματα.
 
   2. α) Διαδικαστικά ζητήματα συνέχεια.
       β) Θέματα στα οποία εντοπίζονται ευρείες συναινέσεις με βάση τις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων: άρθρα 32, 35, 62 και 86 Σ.
 
3.  Συζήτηση προτάσεων για τα άρθρα 62 και 86 Συντάγματος.
 
4. Συζήτηση προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών.
   (2 συνεδριάσεις)
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
 
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:
 
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017, από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,  κ. Νικόλαο Μηλιώνη.
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5 + 1**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3 + 1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4 + 1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
2
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
5
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία