ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα έξι (46) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            • «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή μελών των αντιστοίχων διπλωματικών υπηρεσιών τους».
 (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
             (1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.».».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
             (1 συνεδρίαση)
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(3 συνεδριάσεις)
             
             • «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση Προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003» (Α 154)».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 συνεδρίαση)
 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.    Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
           • «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των Δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4-4-2011)».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:
 
 από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
 
       
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων και προτάσεων νόμων:
 
• «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας».* 
            (π/ν αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
 
• «Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας.»*
            (π/ν αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
 
• «Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 927/1979 και άλλες διατάξεις.»*
            (π/ν αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
 
• «Για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.»*
            (π/ν αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)*
 
• «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (2 συνεδριάσεις)
 
• «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
            (σ/ν Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
            (4 συνεδριάσεις)
 
  
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            • «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
 
           (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής )
           (4 συνεδριάσεις)
    
• «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου».
           (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
           (1 συνεδρίαση)
 
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη, σχετικά με τα κάτωθι ειδικά θέματα:
1. Οικισμοί προ του 1923, των οποίων τα όρια καθορίστηκαν με αποφάσεις νομαρχών μετά τη ψήφιση του Συντάγματος (1975) και πριν την εφαρμογή του ν.998/1979,
2. Οικισμοί προ του 1923, των οποίων τα όρια καθορίστηκαν με αποφάσεις νομαρχών, αλλά μεταγενέστερα κρίθηκαν ως κατολισθήσιμοι,
3. Οικισμοί, βάσει Γ.Π.Σ., οι οποίοι μεταγενέστερα κρίθηκαν ως προστατευόμενοι από τη δασική νομοθεσία,
4. Εκτάσεις δημοσίων κτημάτων, άνω των 50 ετών, κατεχόμενες είτε μετά από μίσθωση είτε μετά από παράλειψη της Διοίκησης να ρυθμιστεί η παραχώρηση δια εξαγοράς,
5. Εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών, οι οποίες ενώ εγκρίθηκαν τα όρια, παρουσιάζονται ως προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία.
 
  
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Ασφαλιστικό Σύστημα  της Χώρας.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τα άρθρα 148 του ν. 4001/2011 και 8 του Π.Δ. 14/2012, για την καταλληλότητα των προτεινομένων για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και στη θέση του Αντιπροέδρου της «Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.».
 
            • Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 3 του ν. 4013/2011, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Ιωάννη Μιχελάκη, Κωστή Χατζηδάκη, Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη και Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των τακτικών μελών της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ».
 
• Ενημέρωση, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και συζήτηση σχετικά με τον επικείμενο διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
 
• Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α παρ. 2α του Κανονισμού της Βουλής, του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), κ. Θεόδωρου Δραβίλλα.     
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Χρήστο Βασιλάκο, σχετικά με τις δραστηριότητες και τον προγραμματισμό του έργου της Γενικής Γραμματείας.
 
  
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
 
• Διοργάνωση συζήτησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με θέμα:«Σεβασμός στα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων».
 
          
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            •  Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την πορεία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Μιχελάκης, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεώργιος Γιαννούσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής, καθώς και η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Άννα Νανοπούλου.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
            • Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
            • Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            • Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου:
 
•  από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».
 
 
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β’».
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ομιλία του Επιτρόπου κ. Dacian Cioloş, αρμόδιου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με θέμα: “Η τελική συμφωνία για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013”.    
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου {COM (2013) 520 τελικό}.      
Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσαν ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Παπαδάκης και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Χρήστος Γκόρτσος. 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Κοινωνική Συνοχή, Καταπολέμηση της Ανεργίας, Προοπτική Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου).
 
 
             IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα:
 
             Παρουσίαση των πρόσφατων διαδικασιών / δράσεων, που σχετίζονται με την Ισότητα των Φύλων. Ειδικότερα:
·         Ίση μεταχείριση στην απασχόληση – Στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της οικονομικής τους αυτοτέλειας.
·         Ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση – Δράσεις υπέρ των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
·         Ισόρροπη εκπροσώπηση των Φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.
·         Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
·         Παράνομη διακίνηση προσώπων.
 
 
            V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
            Συνήλθανσε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί της έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατιωτικές δομές της Ε.Ε.: Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές {2012 / 2319(INI)}
Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσε η αρμόδια εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Μαριέττα Γιαννάκου.  
           
 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Οκτώβριο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6+1**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6+1***
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
7
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6+1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*, 1**, 1***, 1****, 1*****
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ημερίδα + 1*****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
*, **, ***, ****, *****: κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ