ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Αύγουστο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.     Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
 • «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
            (4 συνεδριάσεις)
 
2.     Άλλα θέματα:
 
•  Συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Α.ΔΙ.Π. για το έτος 2013/14.
 Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Α.ΔΙ.Π., κ.κ. Ευάγγελος Κουφουδάκης και Κλεομένης Οικονόμου, αντίστοιχα.
 
            • Συζήτηση επί του πορίσματος του εξωτερικού αξιολογητή για τους διοικητικούς διαθεσίμους υπαλλήλους των οκτώ (8) Πανεπιστημίων της χώρας.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(2 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου στη Σύμβαση για απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
2.     Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον
 Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιο Ορφανό, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
3.     Άλλα θέματα:
 
• Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη,
α) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, κ. Ιωάννη Χριστοφίλη
β) στη Ντόχα του Κατάρ, κ. Ιωάννη Μεταξά.
 
• Ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
            • «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων – Σύσταση και Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» - Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τον ν. 3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής, κ. Σταύρου Πεντέα.
 
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών».
   (σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
   (1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (45.5)».
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
•  από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Αύγουστο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία