ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιούνιο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα (30) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις  (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
             • «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησεπέντε  (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
2.  Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη «Βίαιη Αφαίρεση Οργάνων».
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και πήρε το λόγο ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών του Καναδά, κ. Ντέιβιντ Κίλγκουρ.
 
 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση  των σχεδίων νόμων:
 
            • «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας»
   (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1     συνεδρίαση)
 
• «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
   (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
               (4 συνεδριάσεις)
 
• «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».
               (σ/ν Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
               (3 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε εννέα  (9) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και
 άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών».
   (σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
   (1 συνεδρίαση)
 
             «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής»
               (σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
               (1 συνεδρίαση)
 
            • «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις».
               (σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
               (2 συνεδριάσεις)
 
• «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη».
              (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
              (1 συνεδρίαση - Κατεπείγον)
  
• «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
  υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Τουρισμού)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.9 και 49Α παρ.6 ΚτΒ, σχετικά με τη σύμβαση έργου «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» - Α.Δ. 717.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ
 
            ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
• Το έργο των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκησή του.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας κ.κ. Σπυρίδων Καρακίτσος, Πρόεδρος, Βασίλειος Μπισμπίκης, Γενικός Γραμματέας, Αντώνιος Αραβαντινός, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Αθανάσιος Μαραγκούλας, Ταμίας.
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
             ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 
            Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
            • Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο:
 • την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινόμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
            ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
• α) Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
 β) Κατοχικό Δάνειο: Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων.
 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Καθηγητή Πανεπιστημίου, κ. Στυλιανό Περράκη.
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούνιο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
8
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
 
1
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία