ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2010
 
Κατά το μήνα Ιούλιο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε ενενήντα δύο (92) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης».
 
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για τα παρακάτω θέματα: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και Ολοήμερο Σχολείο.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, του πρέσβη, κ.Δημητρίου Ράλλη, ο οποίος μετακινήθηκε στο Βερολίνο, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής του.
 
• Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, του πρέσβη, κ. Αριστείδη Σάνδη, ο οποίος μετακινήθηκε στο Λονδίνο, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής επί θεμάτων της νέας αρμοδιότητας και αποστολής του.
 
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δεκατρείς  (13) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.    Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».              
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».              
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(3 συνεδριάσεις)
 
• «Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»
 (σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
 (4 συνεδριάσεις)
 
 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
 (σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(2 συνεδριάσεις)
 
2.    Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για θέματα της αρμοδιότητάς της.
 
3. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος και του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.       Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
 • «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις»
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
(2 συνεδριάσεις).
 
 
 
• «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
              (σ/ν Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
              (5 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο:
•    για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)», σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής,
•   για ζητήματα που αφορούν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1.       Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής:
 
 α) από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
           
β) από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, για τα υπό κατάθεση σχέδια νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
• «Για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση του ν. 3471/2006 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, L105/13.4.2006)».
• «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/66».
• «Για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στα πλαίσια ένταξης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».
 
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)
 
 •           «Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσμιών και των Πλειστηριασμών» και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)
 
              •  «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
            (σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
            (2 συνεδριάσεις)
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.       Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.τ.Β.:
            α) από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, για τα υπό κατάθεση σχέδια νόμων:
            • «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα».
• «Νέος αναπτυξιακός νόμος».
 
β) από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου:
            • «Διαδρομή – Εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και συναφή θέματα».
 
            γ) από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Αικατερίνη Μπατζελή, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου:
            • «Γεωργικά Φάρμακα».
 
 
2.    Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών».
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
 
            • «Κύρωση της Σύμβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
 
«Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
(3 συνεδριάσεις)
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής  θέματα:
 
• Συζήτηση για τη Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Προστασία των δασών και σχετική πληροφόρηση στην Ε.Ε.- Προετοιμασία των δασών εν όψει της κλιματικής αλλαγής».
• Εξέταση της «Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Υπηρεσία των Πολιτών της Ευρώπης: Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης (COM 2010 {171} τελικό)».
 
• Έγκριση της Συνεισφοράς της Βουλής των Ελλήνων επί της «Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Δασών και την Ενημέρωση στην Ε.Ε.: προετοιμάζοντας τα δάση για την κλιματική αλλαγή» (COM {2010} 66 τελικό).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστη ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί της Ειδικής Εκθέσεως Πεπραγμένων (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2009) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Ευάγγελου Ζερβέα.
            • Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 
• Ακρόαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως 2009.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Έγκριση των Εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής. 
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέματα:
 
• Κατάθεση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων.
• Έγκριση του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Έγκριση των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησεμία (1) συνεδρίαση, με θέματα:
 
• Κατάθεση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία.
• Έγκριση των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
   
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ορισμός Εισηγητών, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) – Ανάπτυξη της Κρήτης.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αθανάσιος Καρούντζος.
            Στη συνεδρίαση παρέστη η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μαρία Κασωτάκη.          
 
• Έγκριση των Εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
  
 
VIΙI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
            IΧ.ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
• Έγκριση των Εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής. 
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            • Η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους.
           Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος.
 
 
            ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί θεμάτων λειτουργίας της Υποεπιτροπής.
 Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής.
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής:
 
• των προτεινομένων, από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) Α.Ε., κ.κ. Δημοσθένη Ασημακόπουλου και Δημητρίου Μαρζάβα, αντιστοίχως.       
 
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε), κ. Γεράσιμου Βουδούρη.
των προτεινομένων, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), κ.κ. Στεφάνου Αδριάνη και Παναγιώτη Τρυφιάτη, αντιστοίχως.
του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου.
 
του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), κ. Αθανάσιου Αθανασίου.
 
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κ. Παναγιώτη Πέτρουλα.
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄).
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
            Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των δασών και σχετική πληροφόρηση στην Ε.Ε. – Προετοιμασία των δασών εν όψει της κλιματικής αλλαγής».
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
            Πραγματοποίησαν τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
           
•  Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Εκτέλεση πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα»
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
 
            ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
α) Διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Βελγίου.
β) Βελγική Προεδρία.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα, κ. Pierre Vasen.
 
 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Εξέταση μαρτύρων
 
 
II.     ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
            •  Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
            • Διαδικαστικά θέματα (2 συνεδριάσεις).
            •  Προτάσεις μαρτύρων.
            •  Εξέταση μαρτύρων.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
               •  Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
               •  Διαδικαστικά θέματα (2 συνεδριάσεις).
               •  Προγραμματισμός επόμενων συνεδριάσεων.
               • Προτάσεις για κατάλογο μαρτύρων.
               • Εξέταση μαρτύρων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούλιο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+3**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1***
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
13
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
6
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9+3**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1*+1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1+1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
       «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
        ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
 «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
3
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
7
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
5
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
4
 
*, **, ***: κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.