ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα έξι (36) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
 
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμ. 15 το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών».
           
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις  (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849) και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
(4 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα».
(σ/ν Υπουργείου Κοινωνικών)
(1 συνεδρίαση)
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών:
 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, σχετικά με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα που αφορά τη μετά το 2020 Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).
 
 
           
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Αθανάσιο Θανόπουλο για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Φώτιο – Φανούριο Κουβέλη, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 109 του ν. 4389/2016, του προτεινομένου, κ. Δημητρίου Μπίτα, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, για διορισμό στη θέση του Εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
2. Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (ετών 2016 και 2017) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ακρόαση της Διευθύντριας, κυρίας Βασιλικής Ξυπνητού.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Επίσκεψη Ομογενών φοιτητών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά και συζήτηση για τα θέματα που τους απασχολούν.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Γεώργιος Φλωρεντής και ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Α) Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.
    Β) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός εισηγητών κατά θέματα.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Περιστέρα Κουράκλη, Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και ο κ. Δημήτριος Βακάλης,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
 
2. Περιβαλλοντικό Έγκλημα.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Δημήτριος Δερματάς, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Σταυρακάκης, Εθνικός Συντονιστής του European multidisciplinary platform against criminal threats (EMPACT), Βασίλειος Λιόγκας, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, Στυλιανή Ανδρικοπούλου, Ειδική Συνεργάτης του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σταύρου Κοντονή, Αγγελική Καλλία - Αντωνίου, Δικηγόρος, Σοφία Ελευθεριάδου, Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος του Τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), Μιχάλης Προμπονάς, Συντονιστής Προγράμματος LIFE Natura Themis, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μαρία Μανιαδάκη, Συντονίστρια του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, Χρήστος Γεωργιάδης, Συντονιστής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, Αγάπη Μικρού, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και Αθηνά Παναγιώτου, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελου.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός εισηγητών, κατά θέματα.
2. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), μετά την ad hoc επίσκεψη στην Ελλάδα (10 – 19 Απριλίου 2018).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Τζανέτος Φιλιππάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεώργιος Καραΐσκος, Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Γεώργιος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γεώργιος Νικολόπουλος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού, Μαρίνα Βουτσίνου, Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Ίσης Μεταχείρισης και Αιμιλία Πανάγου, Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, Ερασμία Ρουμανά και Γεώργιος Δαφνής, Μέλη του Τομέα Προστασίας της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μαρία Γαβουνέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου - Α΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής – Μέλος της ΕΕΔΑ και Εύα Κοσσέ, Ερευνήτρια για την Ελλάδα στον Οργανισμό «Human Rights Watch».
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση, σχετικά με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής Έκθεση της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών κατά θέματα.
 
 
 
                                             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
 
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παράταση των εργασιών της Επιτροπής.
 
II. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
Πραγματοπίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
2. Συνέχιση της συζήτησης για τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής και συζήτηση επί προτάσεων για το περιεχόμενο, τους στόχους, την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των θεμάτων, που αφορούν στην πολιτική του φαρμάκου.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, κ. Pierre Moscovici και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
 
IΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση επί της Έκθεσης Απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2017 και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το έτος 2018.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
 
III. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διαχείριση υδατικών πόρων στα νησιά.
Τα μέλη των Υποεπιτροπών ενημέρωσε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιάκωβος Γκανούλης και ο κ. Παύλος Βουγιούκας – Μιχαλακέλης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2027 και του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του έτους 2017, της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ελευθέριος Ζαγορίτης και η κυρία Αθηνά Κοντογιάννη, Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδος.  
 
VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Οι θεσμικές εξελίξεις σε σχέση με τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσε ο Επικεφαλής Διαπραγματευτής για τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Michel Barnier. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
 

 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούλιο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 +1* +16*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3 +1* +1** +1****+ 16*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5 +1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 +15*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1* + 1**** +16*
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1 +1** +15*
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1***
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1***
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία