ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα τρεις (53) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:
 
• «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».
 (4 συνεδριάσεις)
• «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».
 (3 συνεδριάσεις)
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
 
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».
           
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Κύρωση της από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβασης Παράτασης της «Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α΄202)».
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου του Υπουργείου Υγείας:
«Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τη νόσο του Αlzheimer.
             
3. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, όπως ισχύει, μετά από ακρόαση  του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Νικολόπουλου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 
«Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ) Τροποποίηση του ν.3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση – πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ΙV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος».
          
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και των Ρηματικών Διακοινώσεων σχετικά με τη διόρθωση του άρθρου 11 παράγραφος 2 του ελληνικού πρωτότυπου κειμένου».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τις συμβάσεις για τη  κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ 1 Δουναίικα – Πύργος, ΤΜΗΜΑ 4 Βάρδα – Α.Κ. Κυλλήνης, ΤΜΗΜΑ 5 Σαγαίικα – Βάρδα, ΤΜΗΜΑ 6 Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα, ΤΜΗΜΑ 7 Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας – Κάτω Αχαΐα και ΤΜΗΜΑ 8 Μιντιλόγλι – Α.Κ. ΒΙΠΕ Πάτρας.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη Ρήγα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Α. Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2015 και 2016, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ακρόαση του Προέδρου, κ. Ευάγγελου Καραγρηγορίου.
Β. Συζήτηση επί εκκρεμών θεμάτων της Επιτροπής.
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Αστικό Πράσινο: Στρατηγική επιλογή για τη βιωσιμότητα των πόλεων.                                   
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Νικόλαος Μπελαβίλας, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», Δημήτριος Βακάλης, Αντώνιος Καπετάνιος και Θεοδόσης Ψυχογιός, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Διευθυντής Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντιστοίχως, Μιχάλης Στογιάννος, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πράσινου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), Κωνσταντινιά Τσαγκάρη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων – ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και Αικατερίνη Γκόλτσιου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ).
 
2. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα, σαρκοφάγα ζώα.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι κ.κ.: Νικόλαος Μπόκαρης Τμηματάρχης του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ο κ. Θεοφάνης Κουρεμπές, Πρόεδρος,  η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000», Σπυρίδων Ψαρούδας, Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Μυρτώ Λύκα, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), Παναγιώτης Πεβερέτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Λάμπρος Γίτσας, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ερευνητικές δραστηριότητες στην Γεωθερμία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Κωνσταντίνος Καρύτσας, Δρ. Γεωλόγος – Γεωθερμικός, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ισότητα των φύλων στον ελεύθερο χρόνο - Ενασχόληση με συνδικαλισμό, πολιτισμό, αθλητισμό.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Μαρία Συμεωνάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Νέλλη Καμπούρη, Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Υφυπουργός Εσωτερικών, Μυρσίνη Ζορμπά, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιος Βασιλειάδης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κατερίνα Λουκίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Έλλη Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος - Μέλος της Γραμματείας Ισότητας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και Στέλλα Τσιάμη, Επιστημονικό Στέλεχος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
 
        
 V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Περιφερειακή Πολιτισμική Πολιτική.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Μυρσίνη Ζορμπά.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προσβολές δικαιωμάτων προσώπων που βρίσκονται σε Καταστήματα Κράτησης και λοιπές Δομές Εγκλεισμού Κρατουμένων στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και πρωτοβουλίες των αρμοδίων αρχών για την προστασία τους.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυρία Όλγα Σμυρλή, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο κ. Χρήστος Μανούρας, Αστυνομικός Διευθυντής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Iάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Μανωλάδα: Πρόσφατες εξελίξεις.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Επιθεωρητής Εργασίας – Υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), Δημήτριος Τσακίρης, Υποδιοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Ηλίας - Μιλτιάδης Κλάπας, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δέσποινα Διαμαντίδου, Προϊσταμένη στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ., Αλέκος Βαστάρδος – Χωνάς, Συνεργάτης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρου Αραχωβίτη, Ρωξάνη Φράγκου, Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.), Πέτρος Μάστακας, Υπεύθυνος του Τομέα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μαργαρίτα Στενιώτη, Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Έλλη Βαρχαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) - Νομική Σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) – Μέλος Τμήματος Α.Σ.Ε. για την Αδήλωτη Εργασία, Sebene Eshete και Ευάγγελος Ντούβλης, Συντονίστρια Διεκδίκησης Δικαιωμάτων και Νομικός Σύμβουλος της Οργάνωσης «Generation 2.0 RED», αντιστοίχως, Βασίλειος Κερασιώτης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Νομικός Εκπρόσωπος στην υπόθεση «Chowdhury και λοιποί κατά Ελλάδας» ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και Απόστολος Καψάλης, Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 
 
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής:
 
• «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και  Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν».
(1 συνεδρίαση)
 
• «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και  Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν» και της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Οργανισμός του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία».
(2 συνεδριάσεις)
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ακρόαση Πανεπιστημιακών και εκπροσώπων Ομοσπονδιών.
Στην Επιτροπή παρουσίασαν τις απόψεις τους από 17.00΄ έως 18.30΄ οι κ.κ.: α) Γεράσιμος Κονιδάρης, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) για τη πολιτική του φαρμάκου και β) Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) και από 18.30΄ μέχρι τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
2. Ακρόαση Πανεπιστημιακών και εκπροσώπων Φορέων.
Στην Επιτροπή παρουσίασαν τις απόψεις τους οι κ.κ.: α) Δημήτριος Μ. Ρέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Δημήτριος Κούβελας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και η κυρία Βασιλική Νικολοπούλου, από τη Γραμματεία Επιτροπής φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, γ) Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ..), και δ) Ιωάννης Τζούτζας, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη Ρήγα, κ.κ. Δημητρίου Κουτσοθεόδωρου και Αποστολάκη Καρκανέβατου, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της  Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017».
 
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
 
α) Ενημέρωση για τη διαδικασία συλλογής, συντήρησης, ταξινόμησης και έκδοσης των Πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου,
β) Παρουσίαση του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής και,
γ)  Απολογισμός των δράσεων της Βιβλιοθήκης της Βουλής για το έτος 2018. 
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν ο κ. Κώστας Αθανασίου, Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρος της Επιτροπής του Φακέλου της Κύπρου και ο κ. Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός, μέλος της Επιτροπής του Φακέλου της Κύπρου, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, σχετικά με την έκδοση των Πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής του Φακέλου της Κύπρου, και η κυρία Ελένη Δρούλια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, για τα λοιπά θέματα.
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Η Ελλάδα του σήμερα, μέσα στην Ευρώπη του αύριο.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, κ. Pierre Moscovici και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, κυρία Αθανασία Αναγνωστοπούλου
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2019 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7 + 1**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1***
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1* + 1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4 + 1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
14 + 1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1***
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1**
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
 
 
*, **,*** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία