ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα οκτώ (48) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.

 

Ειδικότερα:

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

           

Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Εξωτερικών:

α) «Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, μετά του συνημμένου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης».
β) «Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής».
γ) «Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, μετά του συνημμένου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης».  

• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νικόλαο Κοτζιά, για Ανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό, γενική κατάσταση Βαλκανίων.

 

 

ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πραγματοποίησε πέντε  (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του  Υπουργείου Οικονομικών:

«Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας"» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας" (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» " (Α' 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α’ 108), ια) της από 25 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», (Α’ 127).
(1 συνεδρίαση)
 
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»
(4 συνεδριάσεις)

 

ΙII. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κ. Σωτήριου Μπερσίμη.

 

IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:

• «Κύρωση της Τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που έχει κυρωθεί με το ν. 3017/2002 (Α΄117)».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
 
 • «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(4 συνεδριάσεις)

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:

• Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2013».
β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2013».

          

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

• Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νικόλαο Ξυδάκη, σχετικά με το Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για το 2016.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.

α. Συζήτηση επί της Έκθεσης (έτους 2014) του Συνηγόρου του Πολίτη και επί της Ειδικής Έκθεσης  της Αρχής (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα» και ακροάσεις των κ.κ. Βασιλείου Καρύδη, Αναπληρωτή Συνηγόρου, Καλλιόπης Σπανού, Συνηγόρου (Ιούλιος 2011- Οκτώβριος 2015) και Γεωργίου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου, αντιστοίχως.
   β. Συζήτηση επί της Έκθεσης (έτους 2014) της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ακρόαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνου Γκώνια, Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, από τον Συνήγορο του Πολίτη οι κ.κ. Ιωάννης Σαγιάς και Χρήστος Ιωάννου, Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη για την Ποιότητα Ζωής και για την Κοινωνική Προστασία, αντιστοίχως, και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ο κ. Νικόλαος Ισάκογλου, Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και η κυρία Πηνελόπη Πασπαλιάρη.
 
α. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, κ.κ. Νικολάου Ζευγώλη και Παναγιώτη Φώτη, από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για διορισμό στις θέσεις Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
  β. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 2 παρ. 5 περ.α του ν. 2713/1999, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, κ. Αναστασίου Αναστασάκου, Ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για διορισμό στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαος Τόσκας.

• Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ιωάννη Πανούση, σχετικά με την αναφορά του στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις δημόσιες δηλώσεις του.

• Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικολάου Παρασκευόπουλου, σχετικά με την, από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαο Τόσκα, μηνυτήρια αναφορά τους στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και την, επίσης, αναφορά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ιωάννη Πανούση.
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο κ. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

 

IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και ο συντονισμός της δράσης των μελών της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών, Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημήτριος Πλευράκης Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
 
α) Εισήγηση του προσκεκλημένου Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: Συντονισμός πολιτικών και δράσεων για τους Απόδημους του Ελληνισμού».
   β) Επικύρωση του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.
   γ) «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας». Πορεία υλοποίησης – ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κ. Μιχάλη Κόκκινο.
Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης και ο κ. Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.                                                                                        

 

III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.

• Η Διεθνής Διάσκεψη COP21 στο Παρίσι και η πολιτική της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν: ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου, κ. Κυριάκος Ψύχας, η κυρία Ειρήνη Νικολάου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μηχανισμών Αγορών και Μητρώου Εκπομπών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας (UNFCCC FOCAL) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Θεοδώρα Αντωνακάκη, επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ), ο κ. Παντελής Κάπρος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η κυρία Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
• Η Διεθνής Διάσκεψη COP21 στο Παρίσι και η πολιτική της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Βασιλική Τσάδαρη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής της ΔΕΗ, Ανδρέας Κατσαρός, Επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Κωνσταντίνος Κουκλέλης, Πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), Βασίλειος Τσολακίδης, Βασίλειος Κίλιας και  Κωνσταντίνος Τίγκας, Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αντιστοίχως, Ιωάννης Γκουτζαμάνης, Γραμματέας Περιβάλλοντος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), Παναγιώτης Γρηγορίου, Υπεύθυνος εκστρατείας για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές της Greenpeace Ελλάς, Κωνσταντίνος Φωτεινάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», Σάββας Σεϊμανίδης, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Νίκος Μάντζαρης, Υπεύθυνος Ενεργειακής Πολιτικής της WWF Ελλάς.

 

ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.

α) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εθνική Στρατηγική στην Έρευνα και την Τεχνολογία.
   β) Συζήτηση επί του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική
Ανάπτυξη και την Καινοτομία.
  Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Θωμάς Μαλούτας.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.

 

VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.

• Ενημέρωση για το κλείσιμο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013 και για την ενεργοποίηση του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Κορκολής.

 

VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.

 

VIIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

 

ΙΧ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.

• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχη Φυτράκη, σχετικά με τη λειτουργία και την οργάνωση των φυλακών, καθώς και με το έργο του Υπουργείου, όσον αφορά το Σωφρονιστικό Σύστημα.

 

 

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

α) Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
   β) Η κάλυψη των νησιωτικών περιφερειών και των ορεινών περιοχών από το δίκτυο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κ. Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος και η Δ/ντρια του Ε.Σ.Υ., κυρία Χαρά Κωτούλα.

 

ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:

• Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με θέμα την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής,:

• των προτεινομένων, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β.), κ.κ. Ζαχαρία Γκίκα και Γεωργίου Μαζαράκου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεωργίου Πατρίκιου και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

• του προτεινομένου, από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), κ. Διονύσιου – Χαράλαμπου Καλαματιανού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Χαράλαμπου  Γκότση και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

• των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις: α) του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Αναστασίου Ταστάνη και Ιωάννη Σκουμπούρη, αντιστοίχως, β) της Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Ζωής Γεωργίου και Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, αντιστοίχως, και γ) του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Σταύρου Στεφόπουλου και Παναγιώτη Βόγκα, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. (Η Επιτροπή κατόπιν σχετικής συζήτησης, δεν διατύπωσε γνώμη για τους προτεινόμενους και ανέβαλε την ακρόαση τους για προσεχή συνεδρίασή της.)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

• Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄».

• Συζήτηση επί θεμάτων εφαρμογής του Κανονισμού της Βουλής  (Μέρος Β΄).

 

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2016.
   β)  Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014.

 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

 

Ι.  H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

• «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «για την Ενεργειακή Απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

 

ΙΙ. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

• «Επείγουσες ρυθμίσεις  για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3 *

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5 + 3 * + 1**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1 + 1**

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5 + 3* + 1**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

5

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

2

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1

 

*, ** : κοινές συνεδριάσεις

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία