ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα  Φεβρουάριο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα επτά (57) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με:
 •  το άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), για την καταλληλότητα του προτεινομένου προς διορισμό στη θέση του Προέδρου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)».
 • την παρ. 4α, εδ. αα΄ του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83), για την καταλληλότητα του προτεινομένου προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π..Δ.Ε.).
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
             • «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
             • «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασμό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής». 
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
             (1 συνεδρίαση)
 
2.     Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής,:
 
της Ελληνίδας Πρέσβεως, στη Βιέννη της Αυστρίας, κυρίας Χρυσούλας Αλειφέρη.
• του Έλληνα Πρέσβη, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κ. Δημητρίου Καράμπαλη. 
• του Έλληνα Πρέσβη, κ. Σπυρίδωνα Θεοχαρόπουλου. 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο  (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
            • «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών:
(1 συνεδρίαση)
 
 2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής   από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και ακρόαση από τη Διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (και ήδη του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε.».
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
•  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
            (1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τα ζητήματα του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», του Ιδρύματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκης.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δέκα επτά (17) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
(σ/ν Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)
(5 συνεδριάσεις)
        
            • «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α΄41)».
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
(σ/ν Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
(4 συνεδριάσεις)
        
            •  «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».
            (σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»
            (σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.)
            (4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του ΚτΒ, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη και τον Πρόεδρο της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., κ. Δημήτριο Καλουδιώτη σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων 2013 (άρθρο 1 παρ. 12 ν.4164/2013 Α’156).
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Παρουσίαση της νέας έκδοσης/οδηγού της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τίτλο: «Το ελληνικό Κοινοβούλιο και η Ε.Ε.», από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, κ. Πάνο Καρβούνη.
 
 
ΙΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Συζήτηση επί της Έκθεσης Πεπραγμένων 2013 και των τριμηνιαίων Εκθέσεων, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2013.
Στη συνεδρίαση παρέστη  ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
 
 
ΙΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχετικά με ζητήματα που τέθηκαν από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της Επιτροπής, με την από 13.1.2014 επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γεώργιο Σούρλα, σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων.
 
• α) Απονομή Πειθαρχικής Δικαιοσύνης και ο ρόλος των Ελεγκτικών Οργάνων – Σημερινή κατάσταση.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
 β) Συζήτηση επί του περιεχομένου των επιστολών του Βουλευτού, κ. Αναστάσιου Κουράκη και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα.
 
• Συζήτηση επί εκάστης των ήδη διανεμηθεισών επιστολών των κ.κ.: Αναστάσιου Κουράκη, Βουλευτού, Ευάγγελου Ζερβέα, Συνηγόρου του Καταναλωτή, Καράνταη Χουσείν και Χασάνογλου Μουμινέ, Γεωργίου Κωνσταντινίδη, Παύλου Μηλόπουλου και Παναγιώτη Σταθούλια.
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Κωνσταντίνο Μποτόπουλο, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Η ηλεκτρονική μάθηση στην Ελληνική Διασπορά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιος Καλαντζής, ο κ. Μιχάλης Δαμανάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (ΕΔΙΑΜΜΕ) και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Ασπασία Χατζηδάκη, Διευθύντρια ΕΔΙΑΜΜΕ, κ. Ιωάννης Σπαντιδάκης και κ. Νίκος Ανδρεαδάκης.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
            • Επίκαιρα ζητήματα στη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.       
              Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Σπύρος Σπύρου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Στυλιανός Μποζίκης, Δήμαρχος Ζακύνθου, Ανδρέας Ξένος, Πρόεδρος Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, Μιχαήλ Καρράς, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Κέρκυρας, Βασίλης Λιόγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μαγδαληνή Παπανικολάου, Υπεύθυνη Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, Λαμπρινή Κολάγγη, μέλος του Δ.Σ. Τεμπλονίου και  κ. Κων/νος Σκορδίλης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
            • Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
            Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, Προϊστάμενος στη Διοικητική Μονάδα Δ1 (Επιβολή Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολιτική Συνοχής, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυρία Μαρία Λουϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π..
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
            • Παρουσίαση του προσχεδίου Νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,  κ. Χρήστο Βασιλάκο.
 
• Το έργο και οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.).
            Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Κέντρου, κ. Βασίλειος Κωστόπουλος.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα: Υποβολή προτάσεων από τους φορείς.
          Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Μόνικα Καραμαλάκου – Λάππα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελένη Κοντονάσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδας (Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.) και Εκπρόσωπος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Ιωάννης Δελακουρίδης, Αντιπρόεδρος Εσωτερικών του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), Χρήστος Λυγερός και Μαριάννα Φράγκου, Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, αντίστοιχα, Δήμητρα Αλμπάνη και Ασημάκης Βαλαβάνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, αντίστοιχα, Γεώργιος Θεοδωράτος, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Χριστιανικών Αδελφοτήτων Νέων (Χ.Α.Ν.) Ελλάδος, Ελένη Σταμέλου, Γενική Γραμματέας της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος και Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS».
 
Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη: Ισότιμη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές.
          Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Βασιλική Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη, καθώς και η Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και εξωτερική συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
            • α) Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
              β) Συνέχιση της συζήτησης για ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού.
 
            • α) Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
  β) Συνέχιση της συζήτησης για ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού.
 
 
              VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
 Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Βασίλειο Μαρκή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., Πρόεδρο της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα.                       
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
            • Ενημέρωση από την Υφυπουργό Υγείας, κυρία Ζωή (Ζέττα) Μακρή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των ναρκωτικών στη Xώρα.
            Στην Επιτροπή παρέστησαν ο κ. Γεώργιος Μαριδάκης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και η κυρία Τέτα Διαμαντοπούλου - Παπουτσοπούλου, εθνική συντονίστρια της Ελλάδας για τα ναρκωτικά.
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
          • Θεματική Ενότητα: «Περιβαλλοντική Κατάσταση του Ποταμού Νέστου».
           Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παρασκευή Καμπούρογλου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Β2 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και οι κ.κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κυριάκος Χαρακίδης, Δήμαρχος Δράμας, Μελέτιος Μαυρίδης, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Νικόλαος Καγιάογλου, Δήμαρχος Παρανεστίου, Σταύρος Κεχαγιόγλου, Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Πρέσβης Β΄, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Β2 του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτριος Σίγγος, Αντιδήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου και ο κ. Αργύρης Πατακάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
 
            ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ειδική Αγωγή.
       Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λολίτσας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Β΄ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Γεώργιος Τούσιας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, Ιωάννης Γιάλλουρος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), Ευάγγελος Αυγουλάς, Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), καθώς και ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος και η κυρία Κυριακή Καμπούκου, Πρόεδρος και Επιστ. Υπεύθυνη της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ο.Δ.Α.Φ.), αντίστοιχα.
 
 
            ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
 Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
            • Συζήτηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα προβλήματα που δημιουργεί το υπάρχον φορολογικό και εργατικό καθεστώς στις μικρές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών.
            Τα μέλη της Eπιτροπής ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Νικόλαος Ζωϊδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), κ. Θρασύβουλος Καλογρίδης, ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, κ. Απόστολος Αλωνιάτης, ο Εργατολόγος, Μέλος του Συλλόγου Λογιστών Λέσβου, κ. Πέτρος Ραπανάκης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κερκύρας, κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων Αττικής κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλης, και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Γεώργιος Μπενέτος.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία  (1) κοινήσυνεδρίαση με  θέμα:
 
Συζήτηση επί της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον Οικονομικό Έλεγχο και τον Έλεγχο Συμμόρφωσης επί των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για το έτος 2011.
Στη συνεδρίαση παρέστη  ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Καραβοκύρης
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινήσυνεδρίαση με  θέμα:
 
Ενημέρωση από την κυρία Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E.), για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου. Αναφορά στην τρέχουσα έρευνα του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, με θέμα: «Γυναίκες και Οικονομία». 
           Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος και η Συνήγορος του Πολίτη, κυρία Καλλιόπη Σπανού.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
 Ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για: α) Κυπριακό, β) Διαχείριση Χημικών όπλων στη Συρία, γ) Εξελίξεις στην Ουκρανία, και δ) Αποτελέσματα της επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών σε 6 Πρωτεύουσες των Βαλκανικών Χωρών.
 
 
            IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
 Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
 Συζήτηση επί της Έκθεσης «Το δημόσιο χρέος μετά το τέλος του Μνημονίου», που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
 Στη συνεδρίαση παρέστη  ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.   
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4+1**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
17
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1****
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1+1*+1***
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2+1****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
*, **,***,**** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία