ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Αύγουστο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε έξι (6) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ορισμός του προτεινομένου, από τη Βουλή των Ελλήνων, ως μέλους της πενταμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση  και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», κατόπιν της από 13 Αυγούστου 2015 απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
 
 
                                                                           ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο.
 
• α) Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο.
β) Εξέταση του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
 
• α) Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο.
β) Εξέταση του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.


                                                                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
Ενημέρωση της Επιτροπής επί εκκρεμών ζητημάτων της αρμοδιότητάς της.
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
• Διαδικασία επεξεργασίας δικογραφιών που διαβιβάζονται στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
(Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Αύγουστο 2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1*

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1*

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1*

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1
 
: κοινή συνεδρίαση


Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία