ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα (40) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης».
            (σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• «Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, μετά της Τελικής Πράξης».
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
           
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(5 συνεδριάσεις)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 1 του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)»».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
(2 συνεδριάσεις)
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328).
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)
 
•  «Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου».        
• «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».
•  «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα διοικητικής
συνδρομής προς τους πρόσφυγες».
            (σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
            (1 συνεδρίαση)
 
«Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».
           (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δέκα  (10) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
           (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
           (5 συνεδριάσεις )
 
• «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
            (4 συνεδριάσεις)
 
            3. Άλλα θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της Υποδομής και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και κατασκευή της Επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα – Δομοκός» (Α.Δ.635), με Αναθέτουσα Αρχή την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            • Απολογισμός έργου και ενημέρωση από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων (Έργα ΕΣΠΑ, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΕ σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας, διδυμοποίηση με Κοινοβούλιο Σερβίας κ.α.).
 
 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 123 παρ.2 του ν.4199/2013, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
 
• Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως 2012 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Πέτρου Χριστόφορου.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• «Οι ευκαιρίες από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την Ελλάδα».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Δημήτριος Τσαλέμης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. JanGeiss, Γενικός Γραμματέας της EUFORES, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, Επικεφαλής της TaskForce της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφείο Αθήνας), η κυρία IsabelCanceladeAbreu, Σύμβουλος Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (EREC), η κυρία SimoneSteinhilber, Εκπρόσωπος του FraunhoferInstitute, ο κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», ο κ. Σάββας Σεϊμανίδης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Συνδέσμων Παραγωγών ΑΠΕ (EREF), ο κ. Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), ο κ. Νικόλαος Καλογεράκης, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών, ο κ. Νικόλαος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, ο κ. Γεώργιος Σπύρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) και ο κ. Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος Συνδέσμου Ενέργειας με φωτοβολταϊκά.
• Παραβίαση Κοινοτικού Δικαίου που αφορά στη λειτουργία παράνομων χωματερών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Σωτήριος Στασινός, Βοηθός Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), η κυρία Εύη Σκανδάλου, Νομικός Σύμβουλος στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και η κυρία Μαρία Λοΐζου, καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
           • Το έργο και οι δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας «Corallia Clusters Initiative».
           
           Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν από την «Corallia Clusters Initiative», ο Καθηγητής, κ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής, ο Δρ. Jorge Sanchez, Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικών και ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
           
                 Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
           
                 Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
(2 συνεδριάσεις)
 
            •Συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4203/2013, και το άρθρο 83Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να διατυπωθεί γνώμη για το εάν συντρέχει ή μη περίπτωση αναστολής της χρηματοδότησης του Κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή».
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
 «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄)».
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
 Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινήσυνεδρίαση, με  θέμα:
 
• Συζήτηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.  
  
            II. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινήσυνεδρίαση, με  αντικείμενο την:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».                 
 
 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
• Σε συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,  με θέμα:
«Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς»
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥμε θέμα:
 
•«Η βία στον καιρό της κρίσης»
 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Δεκέμβριο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5+1*+ 1**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
10 + 1*+1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ σε συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία