ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα έξι (46) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων: 
• «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».  
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
• α) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μεταδιδόμενα νοσήματα» 
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και την προαγωγή της υγείας» 
γ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας» 
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Άλλα θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση για το Ασφαλιστικό και άλλα σχετικά θέματα που συζητούνται.
 
• Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τον ν. 3329/2005, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3527/2007 και τον ν. 3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιου Καλτσίδη.

 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών»
(σ/ν  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Τροποποίηση του ν.3663/2008 και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της EUROJUST και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ σχετικά με τη σύσταση της EUROJUST προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος.»
(σ/ν  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(2 συνεδριάσεις)
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημόσιων Έργων»
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(3 συνεδριάσεις)
 
• «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
(2 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της « ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.», κ. Ηλία Λιακόπουλο, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου και τα σχετικά με αυτή θέματα.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Δεύτερη συζήτηση επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενου με αυτό.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος, Νικόλαος Παπαουλάκης, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών), Βασίλειος Κονδύλης, Νομικός Σύμβουλος και Αναστάσιος Λύραντζης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φάσματος.
 
2. Συνέχιση της δεύτερης συζήτησης επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενου με αυτό.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος, Νικόλαος Παπαουλάκης, Αντιπρόεδρος (Τομέας Τηλεπικοινωνιών), Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Αντιπρόεδρος (Τομέας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών), Βασίλειος Κονδύλης, Νομικός Σύμβουλος και Αναστάσιος Λύραντζης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φάσματος.
 
3. α) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 3 του ν. 4013/2011, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
β) Τρίτη συζήτηση επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενου με αυτό.        
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Ιωάννης Αναγνώστου, προτεινόμενος για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και οι Εκπρόσωποι της DIGEA Α.Ε., κ.κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Μέλος του Δ.Σ., Γεώργιος Μαθιός, Γενικός Διευθυντής, Κωνσταντίνος Καρανάσιος, Νομικός Σύμβουλος, Ιωάννα Κολιάδου, Εμπορική Διευθύντρια και Βασίλειος Καλογήρου, Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης.
           
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Εθνικός Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πλημμυρών - Παρουσίαση Σχεδίων Διαχείρισης - Συντονισμός Δράσεων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν: ο κ. Φοίβος Θεοδώρου, Διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Νικόλαος Διαλυνάς, Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι κυρίες Αικατερίνη Τριανταφύλλου, Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα πλημμυρών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και Κωνσταντίνα Νίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της Ειδικής Γραμματείας, ο κ. Αντώνιος Κοτσώνης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.), ο  κ. Ιωάννης Νιάδας, ανάδοχος της μελέτης «κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό Έβρο», καθώς και ο κ. Χαράλαμπος Κουταλάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
 
 
ΙII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής
 
• Τεχνολογίες «Έξυπνων» Πόλεων στην υπηρεσία του πολίτη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, οι κ.κ. Ιωάννης Ασκοξυλάκης, Ερευνητής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Προϊστάμενος του Τμήματος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Διομήδης Καστάνης, Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του παγκόσμιου δικτύου γραμμής παραγωγής-παράδοσης περιεχομένων της εταιρείας Ericsson και Γεώργιος Σπανουδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Αναπροσαρμοζόμενων Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου.     
 
 

 
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής  θέματα:
 
1. Συζήτηση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Βάντα Τσακατάρα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και Γαρυφαλλιά Παπαϊωάννου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κ. Θωμάς Νιτσάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Εθελοντισμού και η κυρία Αθηνά Πανταζή, Προϊσταμένη του Τμήματος Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών, Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ο κ. Δημήτριος Κολυβάς, Επιστημονικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδας (Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.) και Εκπρόσωπος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Μαριάννα Φράγκου, μέλος του Δ.Σ. και Σύμβουλος Επικοινωνίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Ελένη Κοσμίδου και Γεώργιος Αρβάλης, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. και μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, αντίστοιχα, Γεώργιος Θεοδωράτος, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Χριστιανικών Αδελφοτήτων Νέων (Χ.Α.Ν.) Ελλάδος, Αργυρώ Αποστολίδου, Αντιπρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος, Τζανέτος Αντύπας και Μαριανέλλα Κλώκα, Πρόεδρος και Υπεύθυνη Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS», αντίστοιχα.
 
2.α) Ενημέρωση σχετικά με το Προσχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γεώργιος Σούρλας.
β) Συζήτηση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού  (11 Δεκεμβρίου) και της 25ης επετείου της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) και Λάμπρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
α) Ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού.               
(3 συνεδριάσεις)
 
β) Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
(2 συνεδριάσεις)
γ)  Συζήτηση σχετικά με καταγγελίες για δωροδοκία Βουλευτή.
δ)  Παραλαβή φακέλου με ηλεκτρονικό ψηφιακό δίσκο (DVD).

           
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεών της.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠH ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα την ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής:
 
• από τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Γεώργιο Ντόλιο, για θέματα αρμοδιότητας της Υποεπιτροπής.
 
• από τους κ.κ. Γεώργιο Μαρινάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), Παύλο Δραγκόλα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΠΟΕ – ΔΕΥΑ) και Χαράλαμπο Τσοκανή, Συντονιστή του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Εκλογή Προεδρείου
• Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων.
 
 
                               
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄».
 
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
αΕνημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα Βιβλιοθήκης της Βουλής.
β. Έγκριση αγοράς ξενόγλωσσων βιβλίων.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Παρουσίαση των δράσεων της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας από τους κ.κ. Marco  Galdi, Πρόεδρο της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας και Filippo d’ Oria, Καθηγητή, Επιστημονικό Διευθυντή της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ο κ. Ιωάννης Κορίνθιος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, η κυρία Αικατερίνη Κόικα, Πρέσβυς, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ο κ. Χρήστος Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και ο κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ.
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013 από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κ. Νικόλαο Μηλιώνη. 

 
ΗΜΕΡΙΔΑ
 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  διοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα:
«Ανθρώπινο δικαίωμα η προστασία από τις εξαρτήσεις»

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Δεκέμβριο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1*

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

7

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

3

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

10

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

1*

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 
 
 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

 

 

 

 
 
1
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 
 


Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία