ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Οκτώβριο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της   Βουλής,    από    τον
κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο των μαθητών των σχολικών μονάδων.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις  (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
 • «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 συνεδρίαση)
 
            2Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(3 συνεδριάσεις)
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
 
2.Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη, σχετικά με το ζήτημα του ιού του αιμορραγικού πυρετού Ebola.
 
3. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το  ν.3329/2005,   όπως   τροποποιήθηκε από   το
ν.3527/2007 και το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για επαναδιορισμό:
            α) ως διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, του κ. Δημοσθένη Ανδριόπουλου
            β) ως διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του κ. Λάζαρου Μακρή
            γ) ως διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, του κ. Αντωνίου Γρηγοράκη.
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
            (3 συνεδριάσεις)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,
 
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σχετικά με την ανασυγκρότηση του Υπουργείου και την αναδιάρθρωση των Λιμενικών Αρχών.
 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Παρασκευά Κουκουλόπουλο, σχετικά με την εξέλιξη του ν. 4015/2011 και τα πορίσματα ελέγχου των τριτοβάθμιων οργανώσεων».
 
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
        • Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το διάστημα Ιουνίου 2013 – Αυγούστου 2014.
            Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Ανδρέας Γεωργίου.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
          • Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3978/2011.
  
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 2 παρ. 5 εδ. α του ν. 2713/1999, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς διορισμό στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Σταύρου Σταυρόπουλου, Αστυνομικού Διευθυντή.
 
          • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.
           Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, οι κ.κ.: Πολύκαρπος Αδαμίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Δ.Π.Ε.Α.Δ.Σ.), Κωνσταντίνος Μασούρας, Ταξίαρχος, Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Μιχαήλ Κωσταράκος, Στρατηγός, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, Αντιναύαρχος, Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ευάγγελος Τουρνάς, Αντιπτέραρχος, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Νικόλαος Δεβετζής, Αντιστράτηγος, Α΄ Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γεώργιος Καμπάς, Υποστράτηγος Πυροβολικού, Διευθυντής Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντώνιος Αθανασίου, Υποπτέραρχος, Διευθυντής Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Μιλτιάδης Γρυλλάκης, Ταξίαρχος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, Βασίλειος Γαρμπής, Ταξίαρχος Μηχανικού, Διευθυντής Δ2/ ΓΕΕΘΑ, Γεώργιος Γαλανός, Ταξίαρχος, Διευθυντής Δ2/ ΓΕΑ, Χρήστος Μαυρίδης, Συνταγματάρχης, Νομικός Σύμβουλος του Στρατιωτικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού, Επιτελής Τμήματος Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών του Υπουργείου, Άννα Καφετζάκη, Ταγματάρχης Εφοδιασμού Μεταφορών, Υπασπιστής Στρατού Ξηράς του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κυριάκος Καλόγρηας, Πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού, Γρηγόριος Σίνας, Επισμηναγός, Υπασπιστής του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Νικόλαος Στασινάκης, Λοχαγός Πυροβολικού, Επιτελής Τμήματος Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών του Υπουργείου, Παρασκευή Τσιομπίκα, Αρχισμηνίας, Επιτελής Γραμματέας στη Γ.Δ.Π.Ε.Α.Δ.Σ. και Στυλιανή Αλιπράντη, Επιτελής Γραμματέας στη Γ.Δ.Π.Ε.Α.Δ.Σ..          
           
            •Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των Εθνικών Κληροδοτημάτων, ιδιαιτέρως δε εκείνων της Ηπείρου.
         Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Μασούρας, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Αικατερίνη Σκουλάξενου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, Θωμαΐς Σταυριανάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχολαζουσών Κληρονομιών και Παναγιώτα Βαρνάκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
           • Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την καθιέρωση ημέρας της ελληνικής γλώσσας.
           Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιος Στύλιος, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, κ. Ιωάννης Κορίνθιος και κ. Νικόλαος Φράγκος, αντίστοιχα, καθώς και η κυρία Κατερίνα Παπαχριστοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
          • Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, της προτεινομένης, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
 
                           
                                             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• 1. α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2015.
      β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2013.
  2. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, έτους 2013.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
            ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
          • α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Σουζάνα Χούλια - Καπελώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις αρχαιότητες που εξήχθησαν καθοιονδήποτε τρόπο από τη χώρα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της Ελλάδος.
           Την Επιτροπή ενημέρωσε, επίσης, και η κυρία Ελένη Πιπέλια, αρχαιολόγος στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.
             β) Ενημέρωση από τα μέλη της Επιτροπής των Προέδρων των Ομάδων Φιλίας Ελλάδος - Η.Π.Α., Ελλάδος - Γερμανίας, Ελλάδος - Γαλλίας, Ελλάδος - Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος – Ιταλίας και Ελλάδος - Ρωσίας, σχετικά με το εθνικό θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων.
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Παναγιώτη Καρακούση και Βασίλειο Μαλεσιώτη, Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, αντιστοίχως, της ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για τον προσδιορισμό των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.


ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
          • Συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων με μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Ομοσπονδιακών Υποθέσεων της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής με θέμα την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με αντιπροσωπεία Γάλλων κοινοβουλευτικών και επιχειρηματιών – μελών του γαλλόφωνου οικονομικού φόρουμ.
 
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
 «Εργαλεία και πολιτικές για επιστροφή στην ανάπτυξη».
 
 
      IIΙ.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Συνήλθαν σε τρεις (3)  κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
•  «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
(3 συνεδριάσεις)
 
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή  συνεδρίαση, με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Στύλιο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., για το έργο του CEDEFOP.
            Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, κ. Δημήτριος Τσιρώνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, κ. Γεώργιος Τύπας και ο Διευθυντής του CEDEFOP, κ. Joachim JamesCalleja.
 

                                                                                ΗΜΕΡΙΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σε συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, και με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, με θέμα:
«ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Οκτώβριο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+3***+1****
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1****
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2+1*+1**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*+1**
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
3***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
 
2
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σε συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, και με τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
1
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 
 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία