ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Κατά το μήνα Δεκέμβριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα επτά (48) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για θέματα της αρμοδιότητάς της.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής – Ν.Π.Δ.Δ.».
(Υπουργείου Οικονομικών)
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου:
Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010.
(4 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομικών)
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.
(Υπουργείου Οικονομικών)
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, στα πλαίσια του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας.
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ανάρτηση αποφάσεων και πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων Διοίκησης καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο».
(Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου:
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. (4 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 215Α΄) και άλλες διατάξεις.
(Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
(4 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 31 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη, για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
α) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
β) Ψηφιακή Τηλεόραση.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κ. Γεώργιο Βέη.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2008, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ακρόαση του Προέδρου, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Συζήτηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων εν όψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη, για την κλιματική αλλαγή και
Συζήτηση επί της Έκθεσης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης «Ελλάδα-Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008».
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο, σχετικά με θέματα έρευνας και τεχνολογίας.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Συμπληρωματικές προτάσεις και παρατηρήσεις ως προς το πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
Νεανική Παραβατικότητα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Γιώργος Δημήτραινας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριος Γαλάτουλας και Αντωνία Ανδρεάκου, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας - Αστυνομικοί Διευθυντές, Κατερίνα Πούτου, εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Μ.Κ.Ο. «ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», Δανιήλ Εσδράς, Αρχηγός της Αποστολής της Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Αντώνης Αραβαντινός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος - Αρχιφύλακας Φυλακών Ανηλίκων Αυλώνας, Σπυρίδων Καρακίτσος, Γραμματέας της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Γιάννης Πανούσης, Εγκληματολόγος - Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λάμπρου, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών «Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων» και Άρτεμις Τζίτζικα, Υπεύθυνη Εφηβιατρικού Τμήματος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση της Επιτροπής από εκπροσώπους του Συμβουλίου Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΣΥ.Ν.Δ.Κ.Ε.).
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2010-2020 (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε.).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα Βιβλιοθήκης της Βουλής.
β) Έγκριση αγοράς βιβλίων.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής:
του προτεινομένου, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), κ. Γεωργίου Ανωμερίτη.
του προτεινομένου από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) Α.Ε., κ. Θεόδωρου Πανταλάκη.
των προτεινομένων, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)., κ.κ. Κωνσταντίνου Καμάκα και Νικολάου Παπαδάκη, αντιστοίχως.
του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ. Ηλία Κικίλια.
του προτεινομένου από τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), κ. Αρθούρου Ζερβού.
του προτεινομένου από τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.), κ. Χάρη Σαχίνη.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ EΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση, σε αναφορά με την «Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία».
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φωτεινή Γεννηματά, καθώς και ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
IΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Οι τρεις Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση επί της «Ετήσιας Έκθεσης 2008» του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθείται, σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.
ΙΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Οι τρεις Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση επί της «Ετήσιας Έκθεσης 2008» του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Εξέταση της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου {COM (2009) 154 τελικό}.
Τα μέλη των επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Καστανίδης.
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής,με θέμα:
«Από το Κυότο στην Κοπεγχάγη.»
Οι θέσεις της Ελλάδας.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε η κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Δεκέμβριο 2009 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*+1**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6+1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1***
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
6+1****
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5+1*****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1*+1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1*****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1+1**
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
6
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ EΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
* , **, ***,****,*****: κοινή συνεδρίασηΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.