ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Νοέμβριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα δύο (42) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού)
           
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Κύρωση των Τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωματική Σύνοδο της 30ής Ιουνίου 2005».
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
           
2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου, στη Λισαβόνα.
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
 
   
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα».
            (σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
             (1 συνεδρίαση)
 
            • «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
             (4 συνεδριάσεις)
 
            • «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
           (σ/ν Υπουργού Επικρατείας)
   
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
   
2.Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής,:
 
• σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3784/2009, για τη διατύπωση γνώμης, σχετικά με τον διορισμό της προτεινομένης από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, στη θέση Εισηγητού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κυρίας Εμμανουέλας Τρούλη.
 
•  σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τον ν. 2935/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3569/2007, για τη διατύπωση γνώμης, σχετικά με τον διορισμό του προτεινομένου από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.), κ. Ιωάννη Διαμαντίδη, στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του ως άνω Υπουργείου.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
• Πολιτικές και μέτρα που θα διασφαλίσουν την ισόρροπη προώθηση του δίπτυχου: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και η κυρία Βιβή Μπάτσου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.).
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
Συζήτηση σε αναφορά με τη «Διεθνή Ημέρα για την Πάταξη της Βίας κατά των Γυναικών».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι γυναικείων Οργανώσεων και Φορέων.
 
• Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας για άτομα με αναπηρία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Λούκα Κατσέλη, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, καθώς και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.
 
          
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
    
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής,
 
των προτεινομένων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), κ.κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου και Χαράλαμπου Ταγματάρχη, αντιστοίχως.
• του προτεινομένου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), κ. Μιχαήλ Γιάγκα.
• του προτεινομένου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.),      κ. Νικολάου Παπαροδόπουλου.
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησαν μία κοινή (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ενημέρωση   από   τον   Υφυπουργό   Υγείας   και   Κοινωνικής   Αλληλεγγύης, κ. Χρήστο Αηδόνη, σχετικά με το αντικείμενο των νέων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα διατροφής, άθλησης και Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).
 
   
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησαν μία κοινή (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ομιλία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Διευθυντή του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), κ. Achim Steiner, με θέμα:
«Προς μία Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες για την Ευρύτερη Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».
 Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Σπύρος Κουβέλης.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησαν μία κοινή (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων.
(4 συνεδριάσεις)
 
• Συζήτηση του πορίσματος.
(2 συνεδριάσεις)

  
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Εξέταση μαρτύρων.
(2 συνεδριάσεις)
 
• Συζήτηση του πορίσματος της Επιτροπής. 
(2 συνεδριάσεις)
 
• Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής.
 
 
                                
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Σύμβουλο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Ευάγγελο Γαλετζά, και τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρίνο Σκανδάμη.
 
  
ΙΙ. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ»
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 

 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
7
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1***
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
5
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
6
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»
 
2
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ»
 
1
 
*, **, *** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.