ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιανουάριο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα τρεις (43) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.17 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10.10.2002) για την καταλληλότητα του προτεινομένου προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ).
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δημοκρατίας με την πόλη Ζλάτογκραντ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας».
 
• «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση». 
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
                (1 Συνεδρίαση)
 
2.     Άλλα θέματα:
 
• Ενημέρωση σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
 
  
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις  (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
           1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
 • «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 Συνεδρίαση)
 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 Συνεδρίαση)
 
 
2. Άλλα θέματα:
 
Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013.
 Στη συνεδρίαση παρέστη ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γεώργιος Προβόπουλος.  
 
  
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
             (3 Συνεδριάσεις)
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L 142)».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
             (2 Συνεδριάσεις)
 
 • «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο».
             (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
             (4 Συνεδριάσεις )
 
 
              2. Άλλα θέματα:
 
            • Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία της επόμενης φάσης του Προγράμματος «Καλλικράτης – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
 
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
               1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
            (σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
            (4 Συνεδριάσεις)
 
             • «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
            (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
            (4 Συνεδριάσεις)
 
            •«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί διεθνών οδικών μεταφορών».
             (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
             (1 Συνεδρίαση)
 
              2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013
            • Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
 Α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2012».
 Β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2012».
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κ. Στυλιανό Στασινόπουλο, για την τύχη της «λίστας Λαγκάρντ» και των λοιπών συναφών θεμάτων αρμοδιότητάς του.
 
•  Ακρόαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή και συζήτηση επί της Εκθέσεως, έτους 2012.
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής για το τρέχον έτος.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• «Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και διαχείριση Απορριμμάτων».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ιωάννης Παλαιοκρασάς, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ναταλία Ρουμελιώτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Δικτύου «Μεσόγειος SOS», Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης, Νικόλαος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, Αγνή Βλαβιανού - Αρβανίτη, Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Περικλής Σαχίνης, Επιτελικός Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Θεοχάρης Μουρκάκος, Μέλος του Κέντρου Διεπιστημονικής Προσέγγισης Ανθρώπινων και Φυσικών Συστημάτων «Γέναθλον»
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για το έργο και τις δραστηριότητες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», από τον Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 
• Οι επιχειρησιακές ικανότητες των δημόσιων φορέων της χώρας στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας-Κυβερνοάμυνας και οι δράσεις-πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων τους, με την παράλληλη αναβάθμιση της παρουσίας της χώρας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν, οι κ.κ. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ-ΔΙΚΥΒ) και Ιωάννης Ασκοξυλάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/FORTHcert).
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Μόνικα Καραμαλάκου – Λάππα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευαγγελία Καναβού, Κοινωνική Λειτουργός – Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλλεγύης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδας (Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.) και εκπρόσωπος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Αρμόδιος Δρίκος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), Χρήστος Λυγερός, Πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Δήμητρα Αλμπάνη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Γεώργιος Θεοδωράτος, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανικής Αδελφότητας  Νέων (Χ.Α.Ν.) Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Χ.Α.Ν. Ελλάδος, Ελένη Σταμέλου, Γενική Γραμματέας της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος και Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS».
 
• Φαινόμενα λεκτικής βίας κατά των Γυναικών Βουλευτών, λόγω φύλου, και προτάσεις για θεσμική προστασία τους.
Στη συνεδρίαση παρέστηη ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με  θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την πορεία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεώργιος Γιαννούσης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κ. Αριστείδης Γιαννακίδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Δήμαρχος Καβάλας, κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσής.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
 
           • α)Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
             β) Ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
  • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, σχετικά με τη λειτουργία των Σωφρονιστικών Καταστημάτων – Κρατητηρίων και λοιπά θέματα αρμοδιότητάς του.
             Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρίνος Σκανδάμης.
 

 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
          Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με  θέμα:
 
• Θεματική Ενότητα: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πλημμυρικών φαινομένων σε αστικές περιοχές».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Μαρία Τσίβου (Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Κτημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών), Αθηνά Μαρμαρά (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών), Μακρίνη Φωτοπούλου (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών), Μαρία Γκίνη (Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), Κατερίνα Τριανταφύλλου (Τεχνική Σύμβουλος Υπηρεσίας σε θέματα Πλημμυρών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και οι κ.κ. Φοίβος Θεοδώρου (Διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), Λάζαρος Μαλούτας (Δήμαρχος Κοζάνης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας) και Παναγιώτης Αλεβαντής (Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα) καθώς και η κυρία Κλειώ Μονοκρούσου, Υπεύθυνη Πόρων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
 
 
            ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με  θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής
 
 
                                    
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιανουάριο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
7
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
10
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία