ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιανουάριο 2016 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα τρεις (33) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια Αμυντικού Υλικού».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ακροάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, της Πρέσβεως, κυρίας Χαρούλας Σκολαρίκου, που τοποθετείται στη Βέρνη της Ελβετίας και του Πρέσβη, κ. Κυριάκου Αμοιρίδη, που τοποθετείται στην Μπραζίλια της Βραζιλίας.
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».                                                                             
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 
«Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 
• «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 “Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών” και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 “Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ”».
(2 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύμβασης Έκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων».
(1 συνεδρίαση)
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές».
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού  (ετών 2013 και 2014) και ακρόαση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρό της, κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, για τη συμμετοχή του στο Τακτικό Συνέδριο Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας και τις συναντήσεις του με την Ελληνική Ομογένεια στη Νάπολη.
 
β) Παιδεία Ομογενών.
Τα Μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής, κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, ο κ. Iωάννης Καζάζης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης, καθώς και οι κ.κ. Δημήτριος Καφαντάρης, Α΄ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, Νίκος Παγώνης, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ Καναδά και Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρωτογενούς τομέα (νιτρορύπανση, χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων) και η αντιμετώπισή τους. – Κτηνοτροφία.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κ.κ.: Γεωργία Ράπτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Φυσικών Πόρων από Γεωργικές Δραστηριότητες σε θέματα νιτρορύπανσης, Διονύσιος Βλάχος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Μαρία Μπαρδάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων και Ελισσάβετ Ηλιοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Χριστίνα Βλάχου, Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και Χρυσούλα Νικολάρου, Τμηματάρχης Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, καθώς και οι κ.κ. Σπυρίδων Μάμαλης και Γεώργιος Λώλος, Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), αντιστοίχως, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεως Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κυριακή Μαχαίρα, Διευθύντρια του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
 
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και η αντιμετώπισή τους (υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και μονάδων επεξεργασίας ελαιοκάρπου, τυροκομεία, σφαγεία, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κυρίες Δέσποινα Παπανικολάου και Λιθαρή Αυγερινίδου (Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης), ο κ. Κυριάκος Λουράντος, Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων σε θέματα επεξεργασίας ελαιοκάρπου, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και Ελένη Λιάκου, Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για θέματα διαχείρισης λυμάτων, καθώς και η κυρία Αθανασία Γούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. (Γεωπονική Σχολή), ο κ. Ανδρέας Λουράντος, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβαδίου Κυθήρων και οι κυρίες Αγγελική Μποσδογιάννη και Αιμιλία Λιάσκα, Ειδικοί Επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη.
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Σπυρίδων Μαυράκος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), καθώς και οι κ.κ. Αντώνιος Μαγουλάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Βασίλειος Λυκούσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Κωνσταντίνος Στεργίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας.
 
• Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν: ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης και ο Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Νικήτας Πάζιος.
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι Γεωτρήσεις και ο ρόλος τους στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κυρίες: Γεωργία Ράπτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Φυσικών Πόρων από Γεωργικές Δραστηριότητες σε θέματα νιτρορύπανσης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και Μαρία Χρυσή, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για θέματα γεωτρήσεων, καθώς και οι κ.κ. Μαρία Ψυχογιού, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων), Αιμιλία Δρούγα, Γεωλόγος και Ωκεανογράφος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεώργιος Στουρνάρας, Ομότιμος Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωλογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Κουκούτσης, Γραμματέας του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού και Βασιλική Χαχάμη, Γεωλόγος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεράσιμος Ζαχαράτος.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής:
 
•  των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κ. Απόστολου Αντωνούδη και κυρίας Γλυκερίας Καλφακάκου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
  των προτεινομένων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ., Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε.» (Δ.ΕΠ.ΕΝ.Ε. Α.Ε.), κ.κ. Αντώνη Γεωργόπουλου, Ελένης Ζαφειροπούλου και Αργύριου Αργυρίου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
  των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου και Κωνσταντίνου Πετράκη, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Λαζουρά, και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών και Πόλεων της Ελλάδος, περιόδου 1940 – 1945 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ» - Συντονισμός ενεργειών.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014 από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κ. Νικόλαο Μηλιώνη. 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιανουάριο 2016 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
       ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4 + 1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
1
 
*: κοινή συνεδρίαση
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.