ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2010)

Κατά το μήνα Μάρτιο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε ογδόντα επτά (87) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
• Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν.
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής,
• από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, σχετικά με το πρόγραμμα της οικονομικής διπλωματίας.
• από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με το ΝΑΤΟ.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής,
• από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση Ιδιωτικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(Συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος)
• Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.
(2 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο:
για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας».
• για την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος.
  1. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου:
• Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη βάση της αρχής της πλήρους και σταθερής δουλειάς για όλους με δικαιώματα. (π.ν. Κ.Κ.Ε.)
(αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.
(5 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
• Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
(4 συνεδριάσεις) +1*
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
*Επισημαίνεται ότι το σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, αλλά κατά την έναρξη της συζήτησης ο Υπουργός απέσυρε τον χαρακτηρισμό του ως κατεπείγοντος και η πρώτη συνεδρίαση αφιερώθηκε στην ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό επί του νομοσχεδίου.
• Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.
(2 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις».
• Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), κ.κ. Γεωργίου – Ιωάννη Νυχά και Τιμολέοντα Ράλλη, αντιστοίχως.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ο μελλοντικός ρόλος της Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) και η διαμόρφωση της σχέσης εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Συζήτηση για την αλλαγή του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες).
• Ακρόαση του Προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημητρίου Παξινού, για θέματα Δικαιοσύνης.
• Ακρόαση, από τα μέλη της Επιτροπής, του προτεινομένου, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κ. Νικολάου Βασιλάκου.
• Ακρόαση του Προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και Προέδρου Εφετών, κ. Γεωργίου Φαλτσέτου, για θέματα Δικαιοσύνης.
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κ. Στέλιο Γκρόζο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, σχετικά με την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2009.
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αγγελική Θεοφιλοπούλου και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, κ. Χρήστο Λυμπερόπουλο, για θέματα Δικαιοσύνης, γενικότερα, και του κλάδου τους, ειδικότερα.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με θέματα εκπαίδευσης των Ομογενών.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ανασυγκρότηση των Πόλεων - Πράσινη Δόμηση.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριος Ιωάννης Αλαβάνος και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ματθαίος Σανταμούρης.
• Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα στο προγραμματικό πλαίσιο μέχρι το 2013.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, η Επιμελήτρια της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, κυρία Χριστίνα Θεοχάρη και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, κ. Ανδρέας Λουκάτος.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ανταγωνιστικά φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής:
α) Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και
β) Για τη μερική τροποποίηση διατάξεως του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51Α/10.4.97), όπως ισχύει.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής από την Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φώφη Γεννηματά και από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρία Μελπομένη Μαλλιώρη, για θέματα του Οργανισμού .
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, για θέματα της αρμοδιότητάς της.
III. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής:
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνου Καραγιαννόπουλου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας» (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.), κ. Σαράντη Μιχαλόπουλου.
της προτεινομένης, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), κυρίας Γεωργίας Κωτίδου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), κ. Δημητρίου Δημητρίου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνου Χλωμούδη.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΜ Α.Ε.», κ. Βασιλείου – Ιωάννου Σπυράκου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), κ. Σαράντη Μιχαλόπουλου.
των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (Ε.Λ.Τ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Παναγιώτη Βουρνά και Χρήστου Βαρσάμη, αντιστοίχως.
του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κ. Αναστασίου Μουρατίδη.
του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», κ. Χρήστου Τσίτουρα.
• των προτεινομένων, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), κ.κ. Χρήστου Πιτέλη και Αθηνάς Λάζου, αντίστοιχα.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)», κ.Παναγιώτη Θεοφανόπουλου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)», κ.Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», κ. Ιωάννη Πετρόπουλου.
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
  1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε δύο (2) κοινές συνεδριάσεις, με θέμα:
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής,
• από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.Π.Α.Α.).
• από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, περιλαμβανομένης και της συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.
II. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε δέκα (10) κοινές συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1.Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής,
• από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Για την αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
• από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
(4 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
• Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
(4 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομικών)
III. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο και την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη «λίστα φαρμάκων».
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε δύο (2) κοινές συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στη διερμηνεία και τη μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών { 2010/0801 (COD)}.
• Πρωτοβουλία για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας {2010/0802(COD)}.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
Πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις, με θέμα:
• Εξέταση μαρτύρων.
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
Πραγματοποίησε δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις, με θέμα:
• Εξέταση μαρτύρων.
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+2*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4+10**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1***
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12+2****
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2+10**+1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+2*+2****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
10
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
10
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
15
*, **, ***,**** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.