ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιούλιο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα εννέα (39) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με θέμα:
 
            Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από:
 
            • τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών.
           
          • τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές καθηγητές, τράπεζα θεμάτων, ύλη Α & Β Λυκείου, ειδική αγωγή, υπηρεσιακές μεταβολές – μεταθέσεις – βαθμός πρόσβασης, χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης).

        • τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για θέματα δια βίου μάθησης, έρευνας, τεχνολογίας και οικονομικά θέματα παιδείας.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
 Κυβέρνησης της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονομική συνεργασία».
 
• «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
 Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονομικής Συνεργασίας».
 
• «Κύρωση της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης με το επισυναπτόμενο σ΄ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτημα».
              (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
               (1 συνεδρίαση)
       
            • «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
              (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
              (4 συνεδριάσεις)
           
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»»».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(2 συνεδριάσεις)
 
            2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τον ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Αθανασίου Παπαρούπα.
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».
             (σ/ν Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
             (1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δέκα εννέα (19) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
               •   «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Τουρισμού)
(3 συνεδριάσεις)
          
• «Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(4 συνεδριάσεις)
 
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(1 συνεδρίαση)
 
 • «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας»
               (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής)
               (4 συνεδριάσεις)
 
• «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών».
 (σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
               (2 συνεδριάσεις)
 
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
 
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, σχετικά με Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων – κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118).
 
• από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την εξέλιξη της αποκατάστασης των βλαβών από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου στην Κεφαλονιά.
 
από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής έως το λιμάνι του Λαυρίου.
 
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Καρασμάνη για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
2014 – 2020.
 
           
            3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευή Υπολειπόμενων Έργων Υποδομής, Επιδομής, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη (Α.Δ. 715)».
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν.4199/2013, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.).
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), έτους 2013, και ακρόαση του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, οι κ.κ. Δημήτριος Βαρουτάς, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών , μέλος της Α.Δ.Α.Ε. και Παναγιώτης Τρακάδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Α.Δ.Α.Ε)
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2013, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Ευγένιου Γιαννακόπουλου.
 
•  Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2012 και 2013, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Βασιλείου Τσιαμαντή.
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
•  από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), κ. Γεωργίου Βενιέρη.
 
• από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Κωνσταντίνου Μποτόπουλου.
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούλιο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
19
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ