ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010
 
Κατά το μήνα Σεπτέμβριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε εβδομήντα δύο (72) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
 
            1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου:
 
            • «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού». 
            (σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού)
            (2 συνεδριάσεις)
            • «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
            (σ/νΥπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
            (2 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), σύμφωνα με το ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄), κυρίου Αλέξιου Λυκουργιώτη.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ε.Δ., στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
  (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
                (3 συνεδριάσεις)
 
 
• «Κύρωση των Συμβάσεων που αφορούν το μέλλον των «Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού».
    (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
                (2 συνεδριάσεις)
 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε εννέα  (9) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα, για τα υπό κατάθεση σχέδια νόμων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
 
«Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές».
 
«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
 
2.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου 12 παρ. γ (ii) της Συμφωνίας σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Satellite Organization – ITSO)».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(1 συνεδρίαση)
 
«Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(1 συνεδρίαση)
 
           • «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων )
(3 συνεδριάσεις)
 
«Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)                
(το νομοσχέδιο συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος – 1 συνεδρίαση)
 
3. Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου:
 
α) Για το επικαιροποιημένο Μνημόνιο και
 β) για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.
 
Επί της επικείμενης νομοθετικής παρέμβασης σχετικά με την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.
 
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρ’ιαση, με το εξής θέμα:
 
1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ηλεκτρονική Καταχώρηση και Εκτέλεση Συνταγών».
 
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα».
 
 
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
•«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)

 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
 
1.     Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.τ.Β.:
 
            • από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Αικατερίνη Μπατζελή, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων».
 
• από τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Χαράλαμπο Παμπούκη, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Επικρατείας «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
 
           
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            • «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)…» (ΦΕΚ 141Α’)».
           (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
           (2 συνεδριάσεις)
 
              • «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
            (1 συνεδρίαση)
 
• «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».
           (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
           (3 συνεδριάσεις)
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με το εξής  θέμα:
 
• Εξέταση των θεμάτων του ερωτηματολογίου – εγγράφου προετοιμασίας της 14ης εξαμηνιαίας έκθεσης της Διάσκεψης Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με το εξής θέμα:
 
• Συζήτηση επί του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής, της Α΄ Συνόδου.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με το εξής θέμα:
 
• Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορισμό:
 
• στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), κ. Χρήστου Μπουρσανίδη.
 
• στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.), κ. Κωνσταντίνου Τσουπαρόπουλου.
  •στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.), κυρίας Δήμητρας Τσιόγγα.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
            Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Προϊστάμενος Μονάδας (Ηλεκτρονικές Υποδομές, Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενημέρωσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κώστας Γλυνός και η Προϊσταμένη Μονάδας (Πολιτική για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εφαρμογή του Κανονιστικού Πλαισίου «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενημέρωσης») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Βιβή Μίχου.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Μίσθωση και αξιοποίηση του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου της Βεύης (περιοχή Φλώρινας).
Ενημέρωση από την Υπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη και κ. Ιωάννη Μανιάτη, για τη μέχρι τώρα πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιας για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων, κυρίας Cecilia Malmström, με θέμα:
“Μεταρρύθμιση του Συστήματος Παροχής Ασύλου”.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Εξέταση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς. 
Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με θέματα:
 
• Εξέταση μαρτύρων.
 
α) Συζήτηση για την οργάνωση του ταξιδιού στο Μόναχο.
   β) Συζήτηση για την αποτίμηση της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου.
 
 
II.    ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
 
Πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
 • Εξέταση μαρτύρων.
 
                                
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
 
Πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
  • Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής
 
• Εξέταση μαρτύρων.
 
• Εξέταση πρώην Υπουργών.

 
              Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2+1***
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
8+1**+1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*+1***+1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1+1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1*
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»
12
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
9
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
12
 
*, **, ***, ****: κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.