ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Αύγουστο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε έξι (6) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία  (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Συμφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με την Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ε.Ε.».
  (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια Αστυνόμευση».*
  (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
           
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
«Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων».
            Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 και ώρα 18.00΄.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
 
 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Κύρωση Συμφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
           
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής,:
 
•  του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για επαναδιορισμό στη θέση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
 
• των προτεινομένων, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.).
 
 
ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επί των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της αρμοδιότητας της.
 
 
 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Αύγουστο 2013
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 1*
 
*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία