ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου  του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής:
 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
     
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Θεματικός Τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Τουρισμού)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
• «Κύρωση της από 11-12-2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», που κυρώθηκε με τον ν.3597/2007 (Α΄168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α) με την από 28/11/2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄ 269) και β) με την από 19/12/2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176)».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
(1 συνεδρίαση)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
2. Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) – Ν.Π.Δ.Δ. κ.κ. Πολυχρόνη Πολυχρονίου και Διονύσιου Βλάχου αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ A΄ 199), όπως ισχύει και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ A΄ 141), όπως ισχύει.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη Ρήγα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2016 και 2017, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
    Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστη η κυρία Διονυσία Ξηρόκωστα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
 2. α) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής των προτεινομένων, κ.κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, Νικολάου Ζευγώλη, Παναγιώτη Φώτη, Ιωάννη Παύλοβιτς και Ιωάννη Στεφάτου, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου και  Εισηγητών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
     β) Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2017, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ακρόαση του Προέδρου, κ. Αθανασίου Κουτρομάνου.
     Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κ. Ξενοφών – Ροδόλφος Μορώνης.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: το καινοτόμο πρόγραμμα της Σκύρου.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Κυριάκος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, Πέτρος Κυριακόπουλος, Χρυσούλα Σάρδη και Χαρίκλεια Ουρσουζίδου, Ερευνητές του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, παρέστησαν οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Τσαμόπουλος, Ευαγγελία Τσαγάκη Ρεκλείτου, Γεώργιος Ιωάννης Χαν, Μαριάνθη Ασημομύτη, Μαρία Σελεβέντη, Βαλεντίνα Πλάκα, Κωνσταντίνος Μπέκας, Γιώργος Μαρίπας Πολυμέρης, Γεωργία Κορέση, Ειρήνη Μορίκη, Ευφροσύνη Σαραντίνη Καλογήρου, Κωνσταντίνα Χριστίνα Βρατσάνου, Βασιλεία Αλετρά, Ευαγγελία Σωτηροπούλου, Φανή Μαντζουρίδου, Στέργιος Ταμπέκης και Σοφία Παπαγεωργίου, Ερευνητές του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 
2. Πλάτανος: Ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι κ.κ.: Γεώργιος Δημαράς, Υφυπουργός, Δημήτριος Βακάλης, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) οι κ.κ.:  Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια και Τακτική Ερευνήτρια,  Παναγιώτης Τσόπελας, Τακτικός Ερευνητής, Ειδικός στη Φυτοπαθολογία, Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Ερευνητής, Ειδικός στη Δασική Οικολογία και Ευαγγελία Αβραμίδου, Δόκιμος Ερευνήτρια, Ειδική στη Δασική Γενετική.
Επίσης, παρέστησαν οι κ.κ. Νικολέτα Σουλιώτη, Αλεξάνδρα Σολωμού και Παναγιώτης Κουλελής, Ειδικός Επιστήμονας στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Δόκιμοι Ερευνητές στο Ι.Μ.Δ.Ο., αντιστοίχως.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Υδατοκαλλιέργειες: Παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα – Προβλήματα, στόχοι, προοπτικές.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Δρ. Αλέξιος Κονίδης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Παναγιώτης Πάντος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΙ) και Ιωάννης Πελεκανάκης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ).
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Μετανάστες – Δεύτερη Γενιά.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Ηλίας-Μιλτιάδης Κλάπας, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ίσης Μεταχείρισης, Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Σεμπένε Ισέτε και Τζάκυ  Αμπουλιμέν, Μέλη του Τμήματος Διεκδίκησης Δικαιωμάτων της Οργάνωσης «Generation 2.0 RED», Ένρι Χυσενμπέλλι, Επικεφαλής της Ομάδας Νέων του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Javied Aslam, Πρόεδρος της Πακιστανικής  Κοινότητας Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» - Πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και μέλος ΣΕΜ του Δήμου Αθήνας, Ερμάλ Σουλάι, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος, Patience Mbwankiem Mvene Milete και Lologka Katseleoua Oleko Arnolnte, Γενικός Γραμματέας και Σύμβουλος της Κονγκολέζικης Κοινότητας της Ελλάδας, αντίστοιχα, Yirgalem Asgedom, Μέλος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και η Ευρωπαϊκή εμπειρία.
β) Το κοινωνικό κεκτημένο στην ασφαλιστική αστική ευθύνη και η παραβίασή του στην Ελληνική έννομη τάξη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Γεώργιος Αμπατζής, Δικηγόρος επί τιμή από την Πάτρα.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 5378/14.12.2018 αναφοράς του Προέδρου της Βουλής, για υπόθεση που αφορά τον Βουλευτή κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο  και ακρόαση αυτού.      
 
 
VΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παρουσίαση των Ειδικών Εκθέσεων του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης (OPCAT), ετών 2016 και 2017, από τον Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ι. Ποττάκη και τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), κ. Γεώργιο Νικολόπουλο. Παρέστησαν, επίσης, οι ειδικοί επιστήμονες Αιμιλία Πανάγου, Φωτεινή Παντελίδου και Μιχάλης Τσαπόγας.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Ενημέρωση σχετικά με την Έκθεση καταγραφής (επικαιροποίηση) της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας και τον επαναπροσδιορισμό της καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης και των Περιβαλλοντικών Δεικτών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για την Θαλάσσια Στρατηγική.
Την Επιτροπή ενημέρωσε ο κ. Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Σχολική Διαρροή.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Παναγιώτης Κασσιανός, Διευθυντής Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Ειδικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης – Προϊσταμένη του Επιστημονικού Γραφείου Α΄ Μονάδων Μεθοδολογίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Σάββας Δήμου, Διευθυντής ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στην Αγία Παρασκευή, Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ίσης Μεταχείρισης, Χρήστος Κουκοβίνης, Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), Γιώτα Πολλάτου και Ειρήνη Καραντωνίου, Μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, Γεώργιος Ανδρινόπουλος και Στυλιανή Μανουσογιωργάκη, Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ο.Λ.Μ.Ε., αντίστοιχα, Λευτέρης Ρατσιάτος, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ).
 
 
IIΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Αγγελική Σεραφείμ, Νομική Σύμβουλος – Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΕΚΚΑ), Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου - Αρμόδιος για την Εμπορία Ανθρώπων, Ρωξάνη Φράγκου, Επιστημονική Συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Χρήστος Κακλαμάνης, Δικηγόρος – Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Χρυσηίδα Σφανδού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος – Συντονιστής της Νομικής Υπηρεσίας του  Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Λητώ Καραγκούνη, Ψυχολόγος της Διεθνούς Οργάνωσης «Α21», Νίκη Ρουμπάνη, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, Λώρα Παππά, Πρόεδρος της Οργάνωσης «ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», Κωνσταντίνα Μιχοπούλου, Δικηγόρος - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Παντείου Πανεπιστημίου - Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ιωάννα Στεντούμη, Δικηγόρος – Εκπρόσωπος του Κέντρου Γυναικείων Ερευνών και Μελετών «ΔΙΟΤΙΜΑ».
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «για την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και της υπ΄ αρ. 7876/6041/25.11.2002 (ΦΕΚ 1502/Β΄/2002) απόφασης του Προέδρου της Βουλής».
 
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
2. Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 
II. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, κατόπιν αιτήματός του, για τις άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου, που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Γεώργιος  Γιαννόπουλος.
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση σχετικά με το κεφάλαιο του Πορίσματος της Επιτροπής που αφορά στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
2. Έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Συζήτηση προτάσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα που αποφασίστηκε και την πρόοδο των εργασιών.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. H ΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι εξελίξεις στην ενιαία αγορά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αστέριος Πιτσιόρλας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτριος Αυλωνίτης.
 
 
III. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστο Στυλιανίδη, για την πρόταση αναβάθμισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννης Ταφύλλης.
 

 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Δεκέμβριο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1+1**+1***
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4+1**+1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**+1***
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
2
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
7
 
*, **,*** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία