ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Μάρτιο 2016 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα πέντε (45) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπιγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπιγκ και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
(2 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (Α΄50), για το διορισμό μετά από ακρόαση των προτεινομένων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νικόλαο Φίλη:
α) στη θέση του  Προέδρου  του  Συμβουλίου  Επιλογής  Σχολικών  Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Φραγκίσκου – Αδέλκη Καλαβάση.
β) στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίας Μαρίας – Ζωής Φουντοπούλου.
γ) στη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., κυρίας Σοφίας Αυγητίδου.
δ) στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., κυρίας Λέλας Γώγου.  
 
• από τα μέλη της Επιτροπής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 17 του ν. 3057/ 2002 (ΦΕΚ 239 Α΄/10.10.2002), για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.), κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλά.
 
3. Άλλα θέματα:
 
• Συνάντηση με Μορφωτικούς Ακολούθους των χωρών της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.                                                                  
 
• Συνάντηση με πρώην Υπουργούς Παιδείας (Γ. Αρσένης, Μ. Γιαννάκου) στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.
 
• Συζήτηση επί του κειμένου του πρώτου κύκλου συζητήσεων της Διαρκούς Επιτροπής  Μορφωτικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διάλογου για την Παιδεία.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
•  «Κύρωση της Συμφωνίας για το RACVIAC – Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
•  «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς Υποδομής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας».
•  «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Στρατιωτικών Πληροφοριών».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
(1 συνεδρίαση)
 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις».
(2 συνεδριάσεις)
 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
(2 συνεδριάσεις)
  
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την άνοια/νόσο ALZHEIMER.
(2 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5  και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό :
α) ως διοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς & Αιγαίου, την κυρία  Όλγα Ιορδανίδου  και 
β) ως διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, την κυρία Ελένη   Μαυρομάτη.
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας DIESEL και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2016.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Ορισμός της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού της Βουλής ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής.
    β) Ενημέρωση από τον Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για θέματα αρμοδιότητάς του και συζήτηση επί των τριμηνιαίων Εκθέσεων, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Απριλίου 2015 - Δεκεμβρίου 2015.
 
2.  Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Χουλιαράκη, για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Α΄ Μονάδας (ετών 2014 και 2015) και της Γ΄ Μονάδας (έτους 2014) της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Γεωργίου Παντελή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 
2. Ακρόαση των κ.κ. Νικoλάου Παρασκευόπουλου και Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αντιστοίχως, κατόπιν αιτημάτων των μελών της Επιτροπής, για θέματα Δικαιοσύνης.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Προσφυγικό – Μεταναστευτικό.
Την Επιτροπή ενημέρωσε ο κ. Μάρκος Παπακωνσταντής, Ειδικός Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αρμοδιότητες για τη Μεταναστευτική Πολιτική, κ. Ιωάννη Μουζάλα.
 
β) Επενδύσεις Ομογενών.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν η κυρία Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι κ.κ. Γεώργιος Τσίπρας, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτριος Κοντοφάκας, Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη, Θωμάς Κατσιαντώνης, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Πήτερ Κατσαμπάνης (Αˊ Αντιπρόεδρος), Παναγιώτα Μέρτσαντ (Βˊ Αντιπρόεδρος), Λεωνίδας Ραπτάκης, Γεράσιμος Σκλαβούνος, Σωτήρης Δελής και Φίλιππος Κίτσος, ο κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, πρώην Πρόεδρος και επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Πα.Δ.Ε.Ε. και ο κ. Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.           
 
   .
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Διαχείριση υγρών αποβλήτων: Επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ευάγγελος Καπετάνιος, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βασίλειος Λιόγκας, συνεργάτης του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης και Αντιγόνη Συνοδινού, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων και Διευθύντρια Μονάδων Επεξεργασίας Νερού της ΕΥΔΑΠ, αντιστοίχως, Αλέξης Ράνιος, Προϊστάμενος του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριασίου, Νικόλαος Χαλκιάς και Κλειώ Μονοκρούσου, Υπεύθυνος Υδατικών Πόρων και Συνεργάτης του Δικτύου Μεσόγειος SOS, αντιστοίχως, και Συμεών Μαλαμής, Λέκτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παρουσίαση του υποστηρικτικού έργου του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων και ενημέρωση για τις  διεθνείς συνεργασίες του.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Α' Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων – Συνθήκη για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και Μαρία Γαβουνέλη, Προεδρεύουσα του 5ου Τμήματος για τη Διεθνή Επικοινωνία και Συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
                        
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Επίσης παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης.
 
2. Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Γεώργιος Παυλίδης.
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Βασίλειο Ψαριανό, Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Ελευθέριο Κοκκινάκη, Πρόεδρο Τεχνικής Εταιρείας Οδοποιίας, σχετικά με την οδική ασφάλεια και το οδικό περιβάλλον.
 
2. Η Οδική Ασφάλεια στη Νησιωτική περιοχή των Δωδεκανήσων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων τροχαίων Δυστυχημάτων «ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Γεώργιος Πόκκιας, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου, Γεώργιος Στέργου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Τροχαίας Ρόδου, Αντώνης Γιαννικουρής, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Οδικής Ασφάλειας του Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης, Αναστάσιος Αρνάς, Πρόεδρος Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης, Μανώλης Γρηγοράς, Πρόεδρος Συλλόγου ΙΚΑΡΟΣ Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ρόδου, Νικήτας Χατζημιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Νέστορας Φρατζής, Αντιδήμαρχος Δήμου Καλύμνου.    
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
IX. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Η υγειονομική κατάσταση στα Καταστήματα Κράτησης,  στο  Ψυχιατρείο και στο Νοσοκομείο Κορυδαλλού.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχιος Φυτράκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Πέτρος Γιαννουλάτος.
 
2. Η υγειονομική περίθαλψη στα Καταστήματα Κράτησης.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πέτρος Γιαννουλάτος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, Σπύρος Καρακίτσος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Σ.Υ.Ε.), Ιωάννης Αναγνώστου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.), Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης, Στέργιος Γεωργούλας, εκπρόσωπος της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, Ιωάννης Τσώλος, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού.     
 
 
X. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Το εξασθενές  χρώμιο στο πόσιμο νερό.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από το Υπουργείο Υγείας, η κυρία Αικατερίνη Ντίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι κυρίες Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και Ελένη Λιάκου, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, από τον Συνήγορο του Πολίτη, οι κυρίες Αγγελική Μποσδογιάννη και Ελένη Σταμπουλή, Ειδ. Επιστήμονες (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), η κυρία Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πατήρ Ιωάννης Οικονομίδης.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές των ορεινών περιοχών.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Τζιάλλας, καθώς και οι κ.κ. Γεώργιος Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ), Διονύσιος Βαλασσάς, Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου και Θεόδωρος Χονδρός, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί των συμπερασμάτων της μέχρι τώρα πορείας των εργασιών της Επιτροπής - Προγραμματισμός των επόμενων συνεδριάσεων.
 
2. Ακρόαση φορέων από τις Βουλγαροκρατούμενες και Ιταλοκρατούμενες περιοχές την περίοδο της Κατοχής.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας, κ.κ. Παύλος, η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Δημήτριος Δαλακάκης, Δήμαρχος Δοξάτου Δράμας και ο κ. Ευστάθιος Ψωμιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δομένικου.
 
3. Συζήτηση επί του απορρήτου πορίσματος της Ομάδας Εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Μιχαήλ Απέσσος, Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., καθώς και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, κυρίες Στυλιανή Χαριτάκη, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Ελένη Πασαμιχάλη, Εμμανουέλα Πανοπούλου, Σπυριδούλα Ραυτοπούλου, Μαρία Βέργου, Μαρία Σκορίλα και Καρολίνα Καραβασίλη.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον “LIFE”.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν ο κ. Παναγιώτης Φέτσης και η κυρία Λούση Τροκάνοβα, μέλη της Ομάδας Επικοινωνίας του Προγράμματος “LIFE”.
 
 
ΙΙ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ECON) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ κ. ROBERTO GUALTIERI συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νικόλαος Ξυδάκης.
 
 
III. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (AFCO) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ, κυρία DANUTA HÜBNER συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Οι θεσμικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Νικόλαος Ξυδάκης.
 
 
IV. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση με θέμα:
«Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή. Αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές.»
 
 

 

 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2016 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1****
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5+1**+1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1**
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1****
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**+1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1+1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1+1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
3
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
 
*, **, ***, **** : κοινές συνεδριάσεις

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία