ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Απρίλιο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα (40) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:

«Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».                                                                                  

 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη (Πάνο) Καμμένο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο  (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄41)».

 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε συνεδριάσεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, σχετικά με το διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια 180 ασθενοφόρων από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
 
 
 2. Άλλα θέματα:
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό:
α) ως διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Στρατή Πλωμαρίτη  και
β) ως διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, τον κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο.
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 του έκτου άρθρου του ν.3527/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για τον διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.Ν.Α.), κ. Ευάγγελου Καφετζόπουλου.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
•  «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις»
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920».
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής,
 
• σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, σχετικά με τις συναντήσεις του στα Συμβούλια Γεωργίας – Αλιείας και για την επικοινωνία του με τον Επίτροπο Γεωργίας.
 
• από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης κατασκευής έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ.: 22+170 –Χ.Θ.: 29+990)».
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εξέταση του Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Νίκος Χουντής.

 
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
•  α) Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
   β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
  β) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάνη Βαρουφάκη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) κ. Αντωνίου Στεργιώτη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Παρέστησαν οι κ.κ.: Γιάνης Βαρουφάκης, Υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Κουτσούκος, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, Αναστάσιος Πατώκος, Επιστημονικός Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ο προτεινόμενος για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κ. Αντώνιος Στεργιώτης.  
γ) Εξέταση εκκρεμοτήτων της Επιτροπής.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
          
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο τη συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
• από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριο Στρατούλη κ.κ. α) Αθανασίου Καποτά, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), β) Στυλιανού Πλιάκη για διορισμό στη θέση του  Προέδρου και Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), γ) Αναστασίου Πετρόπουλου  για διορισμό στη θέση του  Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και δ) Ανδρέα Κομματά για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
• από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
• από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Κώστα Ήσυχο, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), κ.κ. Βασιλείου Θεόφιλου και Κοσμά Χρηστίδη, αντίστοιχα, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ)
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Έναρξη εργασιών – Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
• Συνέχιση της συζήτησης για τον Προγραμματισμό του έργου της Επιτροπής (Κατάθεση προτάσεων και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος).
 

 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki KATAINEN, αρμόδιου για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα με θέμα: “Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης”.
 
II. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35)».
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Απρίλιο 2015 

 

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

4

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2 + 1* + 1**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2 + 1* + 1**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1 + 1*

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ)

2
 *, **: κοινές συνεδριάσεις
 


Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία