ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2016 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα έξι (36) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011,  σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), κ. Νικολάου Θεοτοκά.
2.  Συνάντηση με φορείς εκπροσώπων δασκάλων, καθηγητών και γονέων (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΕΛΜΕ, ΑΣΓΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων) στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.
3.  Συνάντηση με τα προεδρεία των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ και του αντίστοιχου οργάνου των Ερευνητικών Κέντρων, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ – ΤΕΙ, Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη Καμμένο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Μεταναστευτικό ζήτημα – Αντιμετώπιση της Προσφυγικής κρίσης, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή – εμπλοκή του ΝΑΤΟ επί αυτών.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις  (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’184).
(1 συνεδρίαση)
«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
(1 συνεδρίαση)
 
2. Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική
Πολιτική 2015.
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
 
 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές».
          
          
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Συνέχιση της συζήτησης επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού  (ετών 2013 και 2014) και ακρόαση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
    β) Ακρόαση  από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 7 του ν.4001/2011, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, για  διορισμό  στις  θέσεις  Β΄ Αντιπροέδρου και  Μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κυρίας Μικαέλας Λάττα και κ.κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Απόστολου Γκότσια και Θεόδωρου Ζερβού, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Κατά τη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης  και η κυρία Διονυσία Ξηρόκωστα, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
2. α) Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων (ετών 2013 και 2014) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Ράϊκου.
    β) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, έτους 2015, και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Κωνσταντίνου Ξυνογαλά.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Τα ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του Ελληνισμού της Διασποράς με το Μητροπολιτικό Κέντρο (ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ3, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).
Εισηγητής: Παναγιώτης Σκουρολιάκος, συντονιστής της αντίστοιχης Θεματικής Επιτροπής.
 
β)  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Εισηγητής: Ιωάννης Δέδες, συντονιστής της αντίστοιχης Θεματικής Επιτροπής.
 
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης Υφυπουργός Εξωτερικών, Νίκος Μιχαλίτσης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΤ, Κυριακή Μάλαμα, Διευθύντρια Προγράμματος ΕΡΤ3, Ιωάννα Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Προγράμματος «Φωνή της Ελλάδος», Άρης Φατούρος, Αναπληρωτής Συντονιστής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, Κωνσταντίνος Σκαλτσάς, Συντονιστής ΕΡΤ World, Αθανασία Ξενάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Δημήτριος Πλευράκης, Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. 
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• «Αποτίμηση της COP21 – τα βήματα της Ελλάδας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού».
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ιωάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βασίλης Κίλιας και Κωνσταντίνος Τίγκας, Γενικός Δ/ντής και Δ/ντής Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αντιστοίχως, Ζωή Βροντίση, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Θεοδώρα Αντωνακάκη, Επιστημονική Γραμματέας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, Άντζελα Λάζου- Dean, Υπεύθυνη εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον της Greenpeace Ελλάδος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων.
 
• Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο αστικό περιβάλλον.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κ.κ. Ιωάννης Λαζαρίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας και Βασίλης Λύκος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπουργού, από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, (Κύκλος Ποιότητας Ζωής) και η κυρία Αικατερίνη Φλιάτουρα, Ειδική Επιστήμονας (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), η κυρία  Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (T.E.E.), ο κ. Χρήστος Χρηστάκης, Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ecoeleusis και ο κ. Σπυρίδων Πανδής, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Κανάρης Τσίγκανος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κυρία Χριστιάνα Καλογήρου.
 
 • Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιος Χατζημάρκος.
             
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Αναστάσιο Μαρκουΐζο (Ιαβέρη), οδηγό αγώνων αυτοκινήτων, σχετικά με τη «γενοκτονία» των Ελλήνων στους δρόμους.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εκλογή λοιπών μελών του Προεδρείου της Επιτροπής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποκατάσταση των ελληνικών υγροτόπων. -Στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.
 
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, και οι κ.κ. Δημήτριος Ντινόκας, Προϊστάμενος Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών και Αικατερίνη Στυλογιάννη, Υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου, αντιστοίχως, καθώς και οι κ.κ. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια ενημέρωσης δράσεων διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Ελένη Φυτώκα, Υπεύθυνη Απογραφής Φυσικών Περιοχών του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων και Αθανάσιος Γιαννακάκης, Υπεύθυνος προγράμματος νησιωτικών υγροτόπων της WWF Ελλάς.
  
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
• από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ.κ. Ιωάννη Μυλόπουλου και Θεόδωρου Παπαδόπουλου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
• από τον  Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και  Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., κ.κ. Παναγιώτη Θεοχάρη και Φίλιππου Τσαλίδη, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
• από τον  Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), κυρίας  Ευφροσύνης Σταυράκη και  κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
 α) Έγκριση αγοράς βιβλίων και
 β) Προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης της Βουλής.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (Ε.Σ.Δ.Ο.Γ.Ε.) και ανταλλαγή απόψεων.
 
Συνέχιση της ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (Ε.Σ.Δ.Ο.Γ.Ε.).
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε δύο (2) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 
II. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Συζήτηση επί της Εκθέσεως (έτους 2014) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Τα μέλη των Επιτροπών  ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος.
 
ΙΙΙ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Συζήτηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, υπό τον Πρόεδρό της, κ. Malik Azmani, για το προσφυγικό ζήτημα και τη μεταναστευτική κρίση. 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2016 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3+2*

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2*

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

4+2*+1**+1***

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1***

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

2

 

 

 
*, **,*** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία