ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2019 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».
           
           
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
 
ΙIΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
(σ/ν  Υπουργείου Εσωτερικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις».
(σ/ν  Υπουργού Επικρατείας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(3 συνεδριάσεις)
 
• «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής  θέματα:
1. Ενημέρωση από τον Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για θέματα αρμοδιότητάς του και συζήτηση επί της τριμηνιαίας  Έκθεσης, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
 
2. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Αθανάσιο Θανόπουλο για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, σχετικά με την κατάσταση του Ασφαλιστικού Συστήματος της Χώρας.  
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Συνέχιση της συζήτησης επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2017, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ακρόαση του Προέδρου, κ. Αθανασίου Κουτρομάνου.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
Α. Η Ελληνόγλωσση Παιδεία στο εξωτερικό – Μέτρα και Παρεμβάσεις.
Εισηγήτρια: Μερόπη Τζούφη, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Β. Οι εξελίξεις για την ανέγερση του σχολείου του Μονάχου.
Εισηγητής: Παυσανίας – Ανδρέας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Νέας  Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 Αστικό Περιβάλλον στις νέες συνθήκες και στις νέες προκλήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε  κατόπιν αιτήματός του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Δημαράς και οι κ.κ.: Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Πολύζος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Ευμολπίδης, Σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων και η κυρία Μάρω Ευαγγελίδου, Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων και τέως στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Αναπτυξιακός Νόμος και οι προοπτικές των Ελληνικών Περιφερειών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Θεολόγος Λαμπριανίδης.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
1. Α) Έλεγχος Κίνησης Οχημάτων με Αισθητήρα Υπερήχων.
    Β) Η συμμετοχή και  ο ρόλος  του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας στην Οδική Ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ελένη Χατζηανδρέου, Υποδιευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων», Κωνσταντίνος Πετρίδης, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας, Βλάσιος Κουτσούκος, Διευθυντής του 5ου Εργαστηριακού Κέντρου της Ν. Φιλαδέλφειας, Παύλος Κουτρούμπας και Γεώργιος Βενιέρης, Εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων»,  Γεώργιος Σακκέτος, Ιωάννης Σπανός και Φιλήμονας Παπαδομανωλάκης, Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου «Ζήνων», Νικόλαος Κοντραφούρης, Καθηγητής του 1ου ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας και Σωτήριος Παπαδάκης, Μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας.
 
2. Ευρωπαϊκές προοπτικές και προκλήσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. κ. Βασίλειος Χαλκιάς και Χαράλαμπος Μαλίμογλου Πρόεδρος και Τεχνικός Σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» (HELLASTRON), αντιστοίχως.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
I. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Διατήρηση οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Ευθύμιος Παπαδήμας, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, ο κ. Χρήστος Ψύχος, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών, ο κ. Γεώργιος Μακρής, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας και η κυρία Christine Maerkl, Ψυχολόγος, Επιστημονική συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Δομές Κοινωνικής Φροντίδας για ΑμεΑ (ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ευδοξία Κάϊλα, Συνεργάτιδα της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Φωτίου, Παρασκευή Τσαβαλιά, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής για Θέματα Πολιτών με Αναπηρία, Κωνσταντία Πέππα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικών Ζητημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)., Ιωάννης Λυμβαίος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),Δημήτριος Στεφανίδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΜΕΛΕΔΩΝΗ» και Ειρήνη Τρομπέτα, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΠΑΣΕΚΔΑΠ) – Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Βριλησσίων.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών στην εκπαίδευση.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Μερόπη Τζούφη.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για ανάθεση εκτέλεσης έργου από τη Βουλή των Ελλήνων στο «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 47 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987) και 108 - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύουν.
 
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,  τον κ. Ηλία Γιαννόγλου, Β΄ Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Διακήρυξης της Βαλέτα και τον κ. Ιωάννη Ποδηματά, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Διακήρυξης της Βαλέτα, αναφορικά με τις εξελίξεις για το φάρμακο της συμμαχίας των χωρών που συμμετέχουν στην Διακήρυξη της Βαλέτα.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του κ. Αθανασίου Σχίζα, προτεινομένου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
             
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής: Εξέταση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου {COM (2018) 392 final}, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Τα μέλη των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.
 
ΙΙ. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως (έτους 2017) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν  ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος και η κυρία Μαρία Γαβουνέλη Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ.
 
ΙΙΙ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση για τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και για το Μέλλον της Ευρώπης.
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Απρίλιο 2019 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5 + 1**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
7 + 1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1* + 1***
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1 + 1**
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
 
*, **,*** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία