ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010)

Κατά το μήνα Ιανουάριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα δύο (32) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις».
(Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
(Διαδικασία κατεπείγοντος)
(Υπουργείου Οικονομικών)
ΙII. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου:
«Διασφάλιση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».
(αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
2. Συνέχιση της ενημέρωσης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, στα πλαίσια του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας, καθώς και για άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του.
3. Ενημέρωση από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με τις εξελίξεις στον Τομέα της Υγείας και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Τροποποίηση του ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α') «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και του π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις». (3 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
α)«Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση” (ΦΕΚ 218 Α΄)».
β) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο τη συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008».
β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008».
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Εξέταση της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών {COM (2009) 622 τελικό}.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Η αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής.
α) Ολοκλήρωση της συζήτησης για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής.
β) Ακρόαση του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων, καθώς και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (2008) της Αρχής.
Λειτουργία των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και διαμόρφωση τελικής πρότασης.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ενημέρωση – συζήτηση των μελών της Επιτροπής, για τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο.
α) Συγκρότηση Υποεπιτροπών.
β) Ενημέρωση σχετικά με την 3η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ανασυγκρότηση των πόλεων: Νέες προτεραιότητες - Θεσμικά εργαλεία - Νομοθετικό πλαίσιο.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κυρίες Αναστασία Λαγουδάκη, Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Βιβή Μπάτσου και Μάρθα Χουσιανάκου, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.), αντιστοίχως, Ειρήνη Τσακιροπούλου και Μαρία Νικολακοπούλου, Εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και ο κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Π.Ε.Α.)
«Ιστορικό κέντρο της Αθήνας».
Την Επιτροπή ενημέρωσανοι κ.κ. Ιωάννης Σγουρός, Νομάρχης Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης, Δήμαρχος Αθηναίων, Ανδρέας Παπαδάκης, Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Ιωάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.), Αδάμ Κωστίκας και Προκόπης Δούκας, εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών για τη Διάσωση του Ιστορικού Κέντρου και η κυρία Ντόρα Γαλάνη, Πρόεδρος της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.).
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής, σχετικά με το έργο των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών των χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της έρευνας.
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
«2010 - Έτος Φτώχειας» .
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, τέως Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Πούτου, εκπρόσωπος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΡΣΙΣ» - Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Γιώτα Αρβανίτη, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.
«Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας» .
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιος Κουτρουμάνης, καθώς και οι κ.κ., Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Σταύρος Θεοδωράκης, Δημοσιογράφος, η Αντιπρόεδρος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (Π.Ε.Κ.Ο.Π.) Βασιλική Τσούνη, Μαρία Λιάπη, Άννα Βουγιούκα και LaurettaMacauley, Εκπρόσωποι του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣ Με).
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2010-2020 (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε.). (2η συνεδρίαση).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Αντώνης Καστής, Συγκοινωνιολόγος, Συντονιστής στο Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε., και η κυρία Εύα Κασάπη, Συγκοινωνιολόγος, μέλος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε..
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ποιότητα ποταμών στην Ελλάδα.
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του ΙΕΥ (Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων), το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και ειδικότερα το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ο κ. Νίκος Σκουλικίδης Διευθυντής Ερευνών του ΙΕΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ο κ. Άλκης Οικονόμου Διευθυντής Ερευνών του ΙΕΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., καθώς και η κυρία Στουμπούδη Μαρία επίσης Διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
α) Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
β) «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Παύλος Θεοδωράκης, Επιστημονικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Σίμος Δανιηλίδης, μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) - Δήμαρχος Συκεών Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος «Αντι - Στίγμα» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), Μαρία Τουρκοχωρίτη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι» του Ιδρύματος Βουδούρη και Νίκος Βουλγαρόπουλος, εκπρόσωπος της Μη Κερδοσκοπικής Υποστηρικτικής Εταιρείας «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ».
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
IIΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις (συζήτηση επί των άρθρων).
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι τρεις Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή.
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιανουάριο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1* + 1**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 + 1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1* + 1** + 1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2 + 1** + 1 ****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
3
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ EΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
* , **, ***,**** : κοινή συνεδρίασηΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.