ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιούλιο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η  μία (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.     Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
            • «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
 
            (σ/ν Υπουργείου Τουρισμού)
          (4 συνεδριάσεις)
 
2. Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.5 και 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 3328/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’), μετά από ακρόαση του προτεινομένου για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), κ. Στυλιανού Κατρανίδη.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συμφωνίας Σύμπραξης για τις σχέσεις μεταξύ των Ομοσπονδιακών Αρχείων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων».*
 
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
           
 
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, μετά των συνημμένων σ’ αυτήν Δηλώσεων».*
 
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)*
 
•  «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».
 
(σ/ν Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης)
(2 συνεδριάσεις)
 
2.   Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για τα τρέχοντα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.
 
3. Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Ερεβάν της Αρμενίας, κ. Ιωάννη Τάγη.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
 
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
      «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
 
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4     συνεδριάσεις)
 
 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
 
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 συνεδρίαση)
            Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 20.00΄.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:
 
 από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.
 
 από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με την πολιτική της υγείας στις νησιωτικές περιοχές.
 
              2. Άλλα θέματα:
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3918/2011, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κ. Δημητρίου Κοντού.
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α 41), σε συνδυασμό με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά την ακρόαση του προτεινομένου, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), κ. Αναστασίου Παπανικολάου.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση».
(σ/ν Υπουργού Επικρατείας)
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.6 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την ερευνητική μελέτη του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Λευκή Βίβλος Διακυβέρνησης: Έρευνα – Τεκμηρίωση – Καταγραφή».
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, συντονιστής της ερευνητικής ομάδας, καθώς και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, κ.κ. Σπύρος Τσώτσος, Σπύρος Μπουχτός, Ιωάννης Σιδέρης και Ανδρέας Σιδέρης.
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».
 (σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
 (4 συνεδριάσεις)
 
• «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ζάμπια και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Άλλα θέματα:
 
• Ενημέρωση από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με τη σύμβαση έργου  « Εγνατία Οδός: Βελτίωση – Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής Περιφερειακής με Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ. 6+765) (57.4)».
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α παρ.6 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κ. Γεώργιο Κόλλια, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως που αφορά την ανάθεση προμήθειας καλωδίων και αγωγών και την προώθηση των διαδικασιών υπογραφής συμβάσεων με τους μειοδότες οίκους «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 18.669.008,30 ευρώ, «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 10.432.643,00 ευρώ και «ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.899.000,00 ευρώ.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2013.
            Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Ανδρέας Γεωργίου.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων έτους 2012 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού έτους 2011 και ακρόαση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• 1) Συζήτηση επί των Εισηγήσεων Μελών της Επιτροπής για:
α) Χρηματοδοτικά Εργαλεία από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους             και
β) Αποκατάσταση Πυρόπληκτων περιοχών – Πρώην Ταμείο Μολυβιάτη)
2)   Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
• 1)   Αναφορές Πολιτών,
2)   Συζήτηση επί της Εισηγήσεως Μελών της Επιτροπής για «Αποκατάσταση Πυρόπληκτων περιοχών – Πρώην Ταμείο Μολυβιάτη»
3)   Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής.
Στην Επιτροπή παρέστησαν η κυρία Μυρσίνη Μαλακού, Διευθύντρια Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, ο κ. Νικόλαος Γιαννάκης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και ο κ. Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί των θέσεων μελών της Επιτροπής, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεσή της.
 
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεων ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• α) Συζήτηση και έγκριση της εισηγήσεως της Προέδρου της Επιτροπής για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
              β) Έγκριση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής.
 
  
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
• από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.).
 
• από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ HSBC».
 
Πραγματοποίησε δύο(2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση για τη σύνταξη του Πορίσματος της Επιτροπής
 
• Συζήτηση και ψήφιση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
           
Εξέταση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπολ) και για τη κατάργηση των αποφάσεων 2009/371 /ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ {COM(2013) 173 τελικό}.
Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας. 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούλιο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5+1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
«ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ HSBC».
 
 
2
*: κοινή συνεδρίαση
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.