ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Απρίλιο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα δύο (52) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι.  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
    
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής,:
 
 της Ελληνίδας Πρέσβεως, στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας, κυρίας Κωνσταντίνας Αθανασιάδου.
 του Έλληνα Πρέσβη, στα Τίρανα της Αλβανίας, κ. Λεωνίδα Ροκανά
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι  (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 Συνεδριάσεις)
 
2.   Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη Μηταράκη και ακρόαση από τη Διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) σχετικά με τη διαδικασία πώλησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και ακρόαση από τη Διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) σχετικά με τη διαδικασία αξιοποίησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (και ήδη του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.».                  
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
            Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:
από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκης.
•  από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). 
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
(2 συνεδριάσεις)
• «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(3 συνεδριάσεις)
• «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328). (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δεκαεπτά  (17) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(4 συνεδριάσεις)
• «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύμβασης για την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση, αβ) Της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για τις διαγραμμίσεις της οδού που συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συμβάσεων σε ενιαίο κείμενο».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(1 συνεδρίαση)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος».
(σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
(4 συνεδριάσεις)
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».
(σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
(3 συνεδριάσεις)
«Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας στο Γεωργικό Τομέα».
(σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη σχετικά με τα αποτελέσματα των α) ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» β) ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές.
• από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).
 
3. Άλλα θέματα:
Διατύπωση προτάσεων και παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.9 του ΚτΒ και το άρθρο 15 του ν.4237/2014, σχετικά με το σχέδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πώληση του 66% των μετοχών του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ ΑΕ).
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Αρθούρο Ζερβό, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με τη σύναψη των κάτωθι συμβάσεων:
α) ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ- Αποπεράτωση Κατασκευής Αναχώματος – Συγκροτήματος Παραγωγής και Συναφών Έργων. Προμήθεια και Εγκατάσταση Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κατασκευών.
β) Ανάθεση στον Οργανισμό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) της μεταφοράς και επίδοσης των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ ΑΕ- κατ’ εφαρμογή όρου της υφιστάμενης Σύμβασης για ένα επιπλέον έτος (2014).
γ) Προμήθεια υγρών καυσίμων (μαζούτ – ντίζελ) για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ κατά το έτος 2014.
δ) Έγκριση επαύξησης του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου της Σύμβασης 5326301/2012 «Διακίνηση 24,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορείων Πρανών και της Βυθισμένης Περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2013) του Συνηγόρου του Πολίτη και ακρόαση της Συνηγόρου, κυρίας Καλλιόπης Σπανού.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Διμερείς Σχέσεις Ελλάδος – Αυστραλίας, Θέματα της Ομογένειας στην Αυστραλία, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Αυστραλία (Endeavour Language Teacher Fellowships 2014).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η Πρέσβης της Αυστραλίας, κυρία Τζένη - Πολυξένη Μπλούμφιλντ, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κ. Γεώργιος Μαρκαντωνάτος, πληρεξούσιος Υπουργός Α΄, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Αντώνιος Γυπάκης, Προϊστάμενος του Γραφείου ΕΥΡΗΚΑ της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Χημικών Μηχανικών) και Κωνσταντίνος Αραβώσης, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας).
 
2. Συζήτηση για την Περιβαλλοντική Κατάσταση των Ποταμών της Ελλάδας: Ασωπός.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Γεωργία Κοτίνη, Τομεάρχης Ν. Ελλάδος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Γεωργίου, Δήμαρχος Τανάγρας, Αικατερίνη Φλιατούρα, Ελένη Σταμπουλή και Αγγελική Μποσδογιάννη, Ειδικοί Επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη, Κωνσταντίνα Κορωναίου, Επιθεωρήτρια Υγείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), Βασιλική Τσουκαλά, Γραμματέας της Μόνιμης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για θέματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Γεώργιος Χαβάκης, Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Ζαμπετάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Χημείας Τροφίμων), Μαργαρίτα Καραβασίλη, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD, Στέφανος Σαμπατακάκης, Υπεύθυνος του Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αθανάσιος Παντέλογλου, Μέλος του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης Οινοφύτων και Πατήρ Ιωάννης Οικονομίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Τανάγρας.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Θεοδόσιο Τάσιο, σχετικά με την Έκθεση για την αρχαία ελληνική τεχνολογία και τις χρήσεις των εφαρμογών της μέχρι σήμερα.
 
2. Οι στόχοι και οι προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Χρήστος Βασιλάκος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ., κ.κ. Ιωσήφ Σηφάκης, Καθηγητής του École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) και Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιστοίχως.
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Η φτώχεια ως απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ευτυχία Μπέκου, Γενική Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειος Καρύδης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), Γεωργία Αγγελιδάκη, Νομική Σύμβουλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Σοφία Τζιτζίκου, Αντιπρόεδρος  της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF,  Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Προεδρεύουσα του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) και Ιωάννα Περτσινίδου, Συντονίστρια του Προγράμματος «Συν στο Πλην» της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS».
 
2. Η φτώχεια ως απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.:  Τίνα Παναγιώτου, Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, Μόνικα Καραμαλάκου - Λάππα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Συνεργάτιδα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) και Σοφία Τζιτζίκου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF. 
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. α. Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
    β. Συνέχιση της συζήτησης για ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρίνο Σκανδάμη, σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά στα Καταστήματα Κράτησης Μαλανδρίνου και Νιγρίτας.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εκλογή λοιπών μελών του Προεδρείου της Επιτροπής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί των προτάσεων των φορέων και προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Θαλάσσια Προστασία και Ναυτιλία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Αθανάσιος Μπούσιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ιωάννης Κούστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Ιωάννης Λύρας, Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) και Ιωάννης Ανδρεόπουλος, Τεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
            ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής
 
2.  Κατοχικό Δάνειο: Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Αντώνιος Μπρεδήμας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Εργασιών Δημοσίου και Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας της Ελλάδος και Βασίλειος Μανεσιώτης, Ειδικός Συνεργάτης, πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
3.  Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα «Κοινωνικός Διάλογος στην Ελλάδα της Κρίσης».
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο κ.Guy Ryder, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization - I.L.O.).
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
Ειδική Αγωγή: Προτάσεις για το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι κ.κ. Συμεών Κεδίκογλου, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κωνσταντίνος Λολίτσας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
Επίσης, στη συνεδρίαση κατέθεσαν τις προτάσεις τους οι κ.κ. Ιωάννης Λυμβαίος, Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), υπεύθυνος για θέματα ατόμων με βαριές αναπηρίες και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Γεώργιος Τούσιας, Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, Παρασκευή Τσαβαλιά, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Γεώργιος Παπαδάκης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας «ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» Κ.Α.Σ.Π. και μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Ελευθερία Κυρίτση και Ιωάννα Λιανέρη, Εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Παιδαγωγικού Τμήματος με μεταπτυχιακό/διδακτορικό και προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και Γεωργία Τόρη, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γονέων – Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία.
 
  
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Απρίλιο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2 + 1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
6
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
17
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
       
        ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
        ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1**
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
 
3
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία