ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Νοέμβριο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα τρεις (43) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
   • «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του νόμου 2121/1993 – Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα – ΦΕΚ/Α/25/1993».
            (σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄176)».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Εξέταση του σχεδίου νόμου:
             «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
3. Άλλα θέματα:
Ακρόαση από τη Διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) σχετικά με τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.), καθώς και για τους όρους των διακηρύξεων και διαγωνισμών.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011)»
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
(2 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
 από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με τα πεπραγμένα και τις προοπτικές των Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής και Πειραιώς & Αιγαίου (1η κα 2η Υ.ΠΕ.).
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (1 συνεδρίαση)
«Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328).
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (2 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο –Γεώργιο Δένδια, για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας».*
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
 • «Κύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUE MED».*
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
           (1 συνεδρίαση)*
 
• «Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG».
            (σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
            (2 συνεδριάσεις)
 
            • «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ ως πρώτου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» και «Κύρωση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών μελών της, ως δεύτερου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τρίτου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών μελών της, ως τρίτου μέρους της Ισλανδίας και, ως τέταρτου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας». **
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».**
        (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
            (1 συνεδρίαση) **
 
            2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, για τα κάτωθι ειδικά θέματα:
1)     Η λειτουργία του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
2)     Ο κλάδος της ελληνικής κτηνοτροφίας
3)     Η εκχώρηση του ονόματος των ελληνικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) στη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
 
 
 
• από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτη Μηταράκη, σχετικά με τη Συμφωνία Καναδά – Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).
• από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, για θέματα του τομέα της Κτηνοτροφίας.
 
              3. Άλλα θέματα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ΚτΒ, σχετικά με τη ριζική αλλαγή του συστήματος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής  θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τη Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κυρία Γεωργία Κωτίδου για θέματα της αρμοδιότητάς της.
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κύριο Ξενοφώντα Βεργίνη για θέματα της αρμοδιότητάς του.
           
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• α) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 21 του ν. 3305/2005, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, προς διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 β) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προς διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
 
• α) Αιτηθείσα ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας εκ μέρους του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ. Λεωνίδα Κανέλλου, επί του θέματος της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση/ ψηφιακό μέρισμα και των επιμέρους θεμάτων, τα οποία ο ανωτέρω θέτει στην από 1.11.2013 προς την Επιτροπή επιστολή του.
β) Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (έτους 2012) της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
            α) Συμπληρωματική ακρόαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη, και συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (έτους 2012) της Επιτροπής.
            β) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προς διορισμό στις θέσεις των Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
            γ) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 123 παρ.2 του ν. 4199/ 2013, για την καταλληλότητα των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
           
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• «Κλιματική Μεταβλητότητα και αλλαγή στη Μεσόγειο: επιπτώσεις και αποκρίσεις, με έμφαση στην παράκτια περιοχή».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, εκπρόσωπος του Υπουργείου  Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ESCDE), κ. Μιχάλης Σκούλλος, ο Υπουργός Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, Συμπρόεδρος της Ένωσης για τη Μεσόγειο, κ. Hazim El – Naser, ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο, κ. Shaddad Attili, η Επικεφαλής του Τμήματος Υδάτινων Πόρων των Ηνωμένων Εθνών (Δυτική Ασία -ESCWA), κυρία Carol Chouchani Cherfane, ο Υπεύθυνος του Έργου Europe Aid F4 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Stephane Halgand, από τη Γενική Διεύθυνση «Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Esther Pozo Vera, ο Επικεφαλής των Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, κ. Dominic Waughray, ο Γεν. Γραμματέας του Αραβικού Δικτύου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη κ. Emad Adly, οι κ.κ. Antonio Ramos Preto, και Mohamed Ameur, Αντιπρόεδροι της COMSUD, καθώς και ο κ. Lorenzo Galbiati, εκπρόσωπος της UNEP/MAP.
 
 
 
 
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
            • Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Μαρία Στουμπούδη και την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου Πρόεδρο και Γενική Γραμματέα, αντίστοιχα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών(Ε.Ε.Ε.) και τον κ. Προκόπη Μαντόπουλο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων    (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)   και   τον  κ.  Κώστα   Θεοδωράκη,    Πρόεδρο της     Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων Ερευνητών Ιδρυμάτων Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.), σχετικά με τις θέσεις τους επί θεμάτων που συνδέονται με το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της έρευνας.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την πορεία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) στην Περιφέρεια Κρήτης.
            Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ιωάννης Μιχελάκης, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεώργιος Γιαννούσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Γεώργιος Δεικτάκης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης και Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Ιωάννης Κουράκης και η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μαρία Κασωτάκη.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
             
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            • Θεματική Ενότητα: «Περιβαλλοντική κατάσταση ποταμών της χώρας- Αξιός».
            Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Γκίνη, Διευθύντρια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Αναστάσιος Βαρβέρης, Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, ο κ. Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Ορυκτού Πλούτου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο κ. Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Χημείας Περιβάλλοντος) και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.).
 
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση προτάσεων «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)»
 
 
ΙΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
 
α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014.
   Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2012.β) β)
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
•  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
           “ Η ανεργία των νέων ”.
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
            Ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για τις Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κ.τ.Β., σχετικά με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα – Αττική 2021.
 
            • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
             Συνήλθαν σε (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
            Συζήτηση επί του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών {COM (2011) 650 τελικό}.  
            Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο αρμόδιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος.
 
 

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6, 1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4, 1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
8, 1***, 1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*, 1**, 1****
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1, 1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία