ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010)

Κατά το μήνα Απρίλιο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε εβδομήντα τέσσερις (74) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
3. Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3328/2005, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), κ. Αθανάσιου Αθανασίου.
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2327/1995, μετά από ακρόαση του προτεινομένου από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), κ. Δημητρίου Ματθαίου.
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής,
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, για τα ελληνοτουρκικά.
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο:
α. για τις ελληνορωσικές σχέσεις σε θέματα άμυνας
β.για τις εξελίξεις στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.
(2 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε δεκατρείς (13) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής,
από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ταυτότητα κτιρίων, αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα μητροπολιτικών αναπλάσεων και άλλες διατάξεις».
από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών».
από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Κατερίνα Μπατζελή, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.
(3 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.
(3 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
(4 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
α) Εκλογή Α΄ Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
β) Εξέταση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Πρωτοβουλία Πολιτών [COM (2010) 119 τελικό].
Εξέταση της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς [COM (2010) 76 τελικό].
Την Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά με την ανωτέρω πρόταση, ο αρμόδιος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2713/1999, του προτεινομένου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για διορισμό στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Αντωνίου Δουκιαντζάκη, Αστυνομικού Διευθυντή.
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Δράσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Πάνο Α. Λιγομενίδη, Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και τον κ. Ιωάννη Ν. Καζάζη, Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Η Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα: Προοπτικές και Μέσα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Τσοκανής, Εκπρόσωπος Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.), Γιάννης Ραζής, Πρόεδρος της Εταιρείας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και Αθανάσιος Κατρής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ενεργειακών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (Σ.Ε.Β.Ι.ΑΝ.).
Διαχείριση απορριμμάτων
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννης Ραγκούσης και η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ενδοοικογενειακή βία: Μια παράμετρος επίδρασης στην παραβατική συμπεριφορά της νεολαίας.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Γιάννος Λιβανός, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), Νέστορας Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαρά Γροσδάνη, Υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και Ευγένιος Τριβιζάς, Καθηγητής Εγκληματολογίας - Συγγραφέας.
Κοινωνική ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Ρομά) – Γυναίκα Ρομ.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Αντρέας Τάκης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μαρία Στρατηγάκη, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Βασίλειος Καρύδης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), Μιχάλης Ταμήλος, Δήμαρχος Τρικάλων και Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Ρομ, Φωτεινή Γιαννοπούλου, Δήμαρχος Ζεφυρίου, Γεώργιος Καπλάνης, Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας, Βασίλειος Δημητρίου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομ, Ιωάννης Πήλιουρης, Εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας, Αλεξία Τσούνη, Εκπρόσωπος του EuropeanYouthForum και Κυριάκος Κατσαδώρος, Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΚΛΙΜΑΚΑ».
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Εθνικά Πάρκα – Προβλήματα και Προοπτικές.
VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιο Ντόλιο, σχετικά με την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από το οδικό δίκτυο.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  1. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
I I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ποιότητα λιμνών στην Ελλάδα.
IΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ΑμεΑ, προγράμματα κινήτρων για πρόσληψη ΑμεΑ, προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων των ΑμεΑ, ώστε να διεκδικούν ισότιμα θέσεις εργασίας.
Την Υποεπιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ευθύμιος Μπάκας, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Θωμάς Κλεισιώτης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) Κωνσταντίνος Γαργάλης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και Νικόλαος Γιαλούρης, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής:
του προτεινομένου, από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), κ. Σπυρίδωνα Αμούργη.
των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», κ.κ. Θεμιστοκλή Λέκκα και Νικολάου Μπάρδη, αντιστοίχως.
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε δύο (2) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
(2 συνεδριάσεις)
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι τρεις Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της χώρας.
IΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σεμία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Μελλοντική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η.Π.Α., σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου.
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
• Ελληνική Ιατροφαρμακευτική Έρευνα και Φαρμακοβιομηχανία.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Αχιλλέας Μητσός και οι κ.κ. Απόστολος Παπαλόης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Ερευνητικού Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας «ELPEN», Παναγιώτης Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γεώργιος Κόλλιας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Αλέξιος – Λέανδρος Σκαλτσούνης, Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάνος Μαχαίρας, Καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ματσούκας, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Αικατερίνη Καρέλλα, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), Δημήτριος Θάνος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνώ, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής GALENICA, Θεόδωρος Τρύφων, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ELPEN, Βαρβάρα Μπαρούτσου, Συντονίστρια Επιτροπής Ιατρικών Διευθυντών ΣΦΕΕ και Γεώργιος Θηραίος, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με θέμα:
Εξέταση μαρτύρων.
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
Πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις, με θέμα:
Εξέταση μαρτύρων.
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Απρίλιο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2* + 1**
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5 + 1** +1****
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2 + 1***
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
13 + 2* +1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2 + 1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
8
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
14
*, **, ***,**** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.