ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
Aθήνα, 15 Ιουνίου 2022
                                                      ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄- Ώρα:12.10΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(13.06.2022 – 17.06.2022)
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
Α. «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συναφθείσας τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τις αεροπορικές μεταφορές».
Β. «Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών».
Εισηγητές: Θεμιστοκλής (Θέμης) Χειμάρας και Χρήστος Γιαννούλης
 
2.Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση υπο-γραφείου για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στο Γραφείο ΠΟΥ Αθήνας».
Εισηγητές: Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα και Αθανάσιος (Σάκης) Παπαδόπουλος
 
3. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
Α. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας».
Β. «Κύρωση Πρωτοκόλλων σχετικών με την τροποποίηση των άρθρων 50 (α) και 56 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».
Εισηγητές: Θεμιστοκλής (Θέμης) Χειμάρας και Χρήστος Γιαννούλης
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 09.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, όπως ισχύουν, της προτεινομένης, κυρίας Χαρίκλειας Νικολοπούλου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη, για διορισμό στη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
2.Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Εισηγητές: Ιωάννης Παππάς και Άγγελος Τόλκας
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων για τη διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού τέλους (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει), ετών 2018, 2019 και 2020, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.) Α.Ε.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.E. και Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Νομού Ροδόπης, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Χρήστος Τζερνικούδης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Κομοτηνής, Χαράλαμπος Φαρασόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Καππαδοκών και Μικρασιατών Νομού Ροδόπης ο «ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Φωτεινή Φιλιππίδου, μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ», Αφροδίτη Καρελιάδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νομού Ροδόπης «Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ», Ζαφειρία Συρμού, Γ.Γ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κομοτηνής,  Ηλίας Μπούκας, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου Νομού Ροδόπης, Χρήστος Χιωτέλης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Σαπών «ΤΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ», Γιώργος Κεπελής, Πρόεδρος του Συλλόγου Κιζδερβενιωτών Μικρασιατών Νομού Ροδόπης, Χρυσή Μαυρίδου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γαρς» και Ελευθεριάδου Ελευθερία, μέλος του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής.
Τη συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και άλλα μέλη των προαναφερόμενων συλλόγων.
 
5. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Λιμενική Διαχείριση: Η περίπτωση του Skyros Project».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και  Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Νικόλαος Σουλιώτης, Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος
Καρπενησίου, Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια, Επικεφαλής Μονάδας Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και πρώην Κοσμήτορας Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Κυριάκος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος  Λιμενικού Ταμείου Σκύρου.
Τη συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Βουλευτές του Νομού Ευβοίας και ο Δήμαρχος Σκύρου, κ. Νικόλαος Μαυρίκος.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Ιωάννης Παππάς και Άγγελος Τόλκας
 
2. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Ιωάννης Παππάς και Άγγελος Τόλκας
 
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Τεχνολογική καινοτομία και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος, Υπεύθυνος Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και Διευθυντής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης  (Thessaloniki Innovation & Technology Center -Thess INTEC) και Ιωάννης Κατσογιάννης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση)
Εισηγητές: Ιωάννης Παππάς και Άγγελος ΤόλκαςΔείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ