Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση : Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC)

Η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. αποτελεί το κυριότερο βήμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοβουλίων των υποψηφίων προς ένταξη χωρών καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιδρύθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ε.Ε. το Μάιο του 1989 και για πρώτη φορά συνεκλήθη το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, "Διάσκεψη κοινοβουλευτικών οργάνων ειδικευμένων στις υποθέσεις της Ένωσης δύναται να υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής." Η Διάσκεψη αυτή προωθεί επίσης της ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(www.cosac.eu)


Eπιστροφή >>