Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Διακοινοβουλευτική Συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Διακοινοβουλευτική Συνεργασία στην Ε.Ε ασκείται μέσα στο ακόλουθο πλαίσιο:


Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Ε.Ε

Η Διάσκεψη αυτή διεξάγεται μια φορά το χρόνο και  έχει συντονιστικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των άλλων διακοινοβουλευτικών διασκέψεων και σε αρκετές περιπτώσεις αξιολογεί τη δραστηριότητά τους. Έχει λάβει τακτικό χαρακτήρα από το 1999 και από το 2007 αποφασίστηκε η διασύνδεσή της με την εξαμηνιαία Προεδρία του Συμβουλίου. Έτσι αποφασίστηκε να διεξάγεται στη χώρα που άσκησε την προεδρία το προηγούμενο εξάμηνο.


Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC)

Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC Chairpersons):

Λαμβάνει χώρα στην αρχή της εξάμηνης Προεδρίας και προετοιμάζει την ολομέλεια της Διάσκεψης (βλ. παρακάτω). Παράλληλα παρουσιάζονται και συζητούνται οι προτεραιότητες της κάθε Προεδρίας.

Διάσκεψη Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC):

Διεξάγεται προς το τέλος κάθε εξαμήνου, όπου παρουσιάζεται και αποτιμάται η δραστηριότητα της Προεδρίας του Συμβουλίου, καθώς και θέματα αιχμής από αυτά που περιλαμβάνονται στις προτεραιότητές της. Ανταλλάσσονται επίσης βέλτιστες πρακτικές σε ότι αφορά τον έλεγχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα εθνικά Κοινοβούλια. Στο πέρας κάθε συνεδρίασης η COSAC υιοθετεί συνεισφορά προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.. Η COSAC αποτελεί το μόνο αναγνωρισμένο από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. βήμα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, καθώς επίσης και το μόνο που διαθέτει γραμματειακή υποδομή.

Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ

Σκοπός της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ είναι η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας και η ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση είναι ελεύθερο, καθώς δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και τα συμπεράσματά της δεν είναι δεσμευτικά για τα κοινοβούλια. Οι τοποθετήσεις των εθνικών αντιπροσώπων έχουν ως επί το πλείστον ευρωπαϊκό και όχι εθνικό προσανατολισμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναδεικνύονται θέματα που αφορούν ορισμένα μόνο κ-μ. Οι προτεραιότητες εξάλλου της κάθε Προεδρίας αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις δομούν τη βασική θεματολογία της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης.

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και την Διακυβέρνηση στην ΕΕ (SECG) 

Προβλέπεται από το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και την Διακυβέρνηση της ΟΝΕ και πραγματοποιείται στο πνεύμα της ενίσχυσης συνεργασίας των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα που προβλέπονται από την εν λόγω Συνθήκη με στόχο τη διασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ε.Ε. Πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο- το πρώτο εξάμηνο του έτους, στις Βρυξέλλες, συνδιοργανώνεται από  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της χώρας που κατέχει την κυλιόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μόνο από το Κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την Προεδρία και διεξάγεται στην πρωτεύουσα της χώρα αυτής.

Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) EUROPOL

Το Μάιο του 2017 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ). Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπόλ προς τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, εισάγοντας μηχανισμό με τον οποίον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ελέγχουν τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ. Συγκεκριμένα το άρθρο 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί να καθοριστούν οι όροι ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.  Κατά τη διάρκεια της εσθονικής προεδρίας διεξήχθη η πρώτη συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ), κατά την οποία συζητήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος τελικώς υιοθετήθηκε στην δεύτερη συνάντηση της ΜΟΚΕ, το Φεβρουάριο του 2018, κατά την βουλγαρική προεδρία.  

Συναντήσεις Τομεακών Επιτροπών

Πραγματοποιούνται συστηματικά στις χώρες που ασκούν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διασκέψεις των Διαρκών Επιτροπών των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες συμμετέχουν οι Πρόεδροι ή ολιγομελείς αντιπροσωπείες των αντιστοίχων Επιτροπών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών (άμυνα και εξωτερική πολιτική, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτική περιβάλλοντος, οικονομική και νομισματική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, εσωτερική ασφάλεια και δικαιοσύνη, κ.ο.κ.) ή σε συγκεκριμένα θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας για ευρωπαϊκές υποθέσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκαλεί διακοινοβουλευτικές συναντήσεις για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και κοινές συνεδριάσεις Επιτροπών του με εκπροσώπους των αντιστοίχων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα των Κοινοβουλίων στην Ε.Ε μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών www.ipex.eu.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ