Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Σύσταση – Νομική Βάση 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων συστάθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, στις 13 Ιουνίου 1990.  Ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται από το άρθρο (32Α ΚτΒ) με τίτλο «Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων».

Σύνθεση

Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά με απόφασή του ειδική διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ορίζει Πρόεδρό της έναν εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 32 Α’ του Κανονισμού της Βουλής, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν κυρίως, α) θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) θέματα συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και άλλων εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. (COSAC), γ) θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και δ) πράξεις των οργάνων της Ε.Ε. με κανονιστικό περιεχόμενο. Επί των θεμάτων αυτών η Επιτροπή μπορεί να εκφράζει συμβουλευτική γνώμη, με την υποβολή σχετικής έκθεσης προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση, στην οποία καταχωρίζεται τυχόν γνώμη της μειοψηφίας.

Παράλληλα με αυτή τη γνωμοδοτική διαδικασία, υφίσταται και εκείνη του άρθρου 41Β του Κανονισμού της Βουλής. Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή των Ελλήνων να εξετάζει τα προσχέδια πράξεων της Ε.Ε. με κανονιστικό περιεχόμενο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.8 του Συντάγματος, καθώς και όλα τα συμβουλευτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιγράφει επίσης τη διαδικασία σύγκλησης συνεδριάσεων και διατύπωσης γνωμών επί των ως άνω κειμένων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και του ελέγχου τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 2 της ΣΛΕΕ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ