Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συγκροτείται στην έναρξη κάθε Βουλευτικής Περιόδου, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 Α του ΚτΒ, που διέπει τη λειτουργία της.

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων της ΒτΕ που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και από 30 βουλευτές.

Στις συνεδριάσεις μετέχουν με δικαίωμα λόγου και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: α) θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) θέματα συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και των άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. (COSAC) γ) θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και δ) πράξεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κανονιστικό περιεχόμενο.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκφράζει γνώμη, με την υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 41 Β.

Για την ενημέρωση της Επιτροπής μπορεί να καλείται οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνεται χρήσιμο για το έργο της. Συχνότερα καλούνται μέλη της Κυβέρνησης, εμπειρογνώμονες, αλλά και Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντιπροσωπείες ή μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά την τελευταία διετία η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής υιοθέτησε 13 γνώμες επί σχεδίων νομοθετικών πράξεων της Ε.Ε., τις οποίες και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ συμμετείχε και σε τρεις διαδικασίες διαβούλευσης Πράσινων Βίβλων.