ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/07/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/07/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΝΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
26/07/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1106/23 18.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1117/31 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση της διάταξης για τη σύσταση Επιτροπής από μέλη του ΑΣΕΠ για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1118/32 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3013/2013 σχετικά με την οργάνωση του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαική Επιτροπή.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1119/33 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας της περ. α' της παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4430/2016 (Α' 2015)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1120/34 24.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1125/36 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1131/42 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα που αφορούν α) το Επικουρικό Προσωπικό Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας, β) τροποποίηση του άρθρου 68 του ν.4430/2016, γ) παράταση Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι", δ) τροποποίηση της παρ.22 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 (Α'41) και ε) μεταφορά ΑμεΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1139/45 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μισθοδοσία προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1140/46 25.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1144/49 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 1599/1986 σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στα δελτία ταυτότητας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1145/50 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1146/51 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την χρηματοδότηση των κομμάτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1147/52 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1148/53 26.7.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης.


Επιστροφή