ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Φεβρουαρίου 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 
• «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
(1 συνεδρίαση)
 
•  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
(4 συνεδριάσεις)
           
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
 
«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
(3 συνεδριάσεις)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
• «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(1 συνεδρίαση)
 
 • α). «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και “Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος».
β). «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Άρτα-Πρέβεζα”».
γ). «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"».
δ). «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1.Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2. Ενημέρωση – συζήτηση για το σχολείο του Μονάχου.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Παυσανίας – Ανδρέας Παπαγεωργίου. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού, κ. Μιχάλης Κόκκινος.                         
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2. Ενημέρωση για την Εθνική Επιτροπή Ενέργειας και Κλίματος.
Την Επιτροπή ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος. Επίσης, ενημέρωσαν ο κ. Βασίλειος Κίλιας, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η κυρία Ρεβέκκα Μπατμανόγλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ.
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2. Νέες τεχνολογίες και εργασία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
    β) Επανασυγκρότηση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων.
 
2.  Ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες: Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Θεοφανία Παπαδοπούλου, Πολιτική Επιστήμων – Στέλεχος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Φωτεινή Βρύνα, Επικεφαλής της Δομής Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Δέσποινα Λογιάδου, Αντιπρόεδρος του Πανελλαδικού Δ.Σ. της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.), Λίλιαν Γαζή, Γενική Γραμματέας της Κίνησης Δημοκρατικών Γυναικών, Αθηνά Λαζαρίδου, Μέλος του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), Ευτυχία (Έφη) Μπέκου, Γενική Γραμματέας του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, Μαρία Λιάπη, Κοινωνιολόγος – Νόμιμη Εκπρόσωπος του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ» και Διονυσία Βωβού, Πρόεδρος της Οργάνωσης Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ».
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι υποδομές στα λιμάνια της Χώρας. Προβλεπόμενοι τακτικοί έλεγχοι.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γεώργιος Δέδες και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Λαμπρίδης.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προς πιο ασφαλείς, ανθρώπινες και υγιείς πόλεις. Η περίπτωση του Σχεδίου Δράσης
για την οδική ασφάλεια του Δήμου Ρεθύμνης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής Συγκοινωνιολόγος – Πολεοδόμος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και ο κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης.
 
2. Κοινωνικές δράσεις, ενημέρωση και προτάσεις βοήθειας για τα ανήλικα θύματα των
τροχαίων ατυχημάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Παρασκευή Βάγγαλη και Κατερίνα Μπαλαγούρα, Πρόεδρος και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Πανελληνίου Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων “ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ”, αντίστοιχα.    
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 504/30.1.2018 αναφοράς του Προέδρου της Βουλής, για υπόθεση που αφορά τον Βουλευτή, κ. Ηλία Κασιδιάρη και ακρόαση αυτού.        
 
 
VIIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ο εθελοντισμός στην υποστήριξη της επανένταξης κρατουμένων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Τακτικός Ιεροκήρυκας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος, π. Θεόδωρος Μπατάκας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου «Ο Εσταυρωμένος» και Υπεύθυνος του Γραφείου Μερίμνης Φυλακών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ο κ. Ιωάννης Παπασαραντόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος» και ο κ. Κλήμης Πυρουνάκης, Συντονιστής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών.
 
2. Τρόποι έκτισης  της ποινής χωρίς στέρηση της ελευθερίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν  η κυρία Αρετή Σκαφιδά, Εισαγγελέας Εκτέλεσης Πειραιά, η κυρία Χρυσάνθη Ταταρίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας, η κυρία Μαρία Αναγνωστάκη, Εγκληματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Νικόλαος Κουλούρης Επίκουρος Καθηγητής του  Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Υπεύθυνος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Δια Βίου Εκπαίδευση, φροντίδα, εργασία, μετά το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Δημήτριος Καρέλλας, Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παναγιώτης Κασσιανός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Έλλη Βαρχαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ιωάννης Λυμβαίος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Μιχάλης Λαλαδάκης, Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, Ηλίας Στεφανής και Γεωργία Κατσιαλή, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης, αντίστοιχα, Δρ. Νικόλαος Μπίνιας, Διευθυντής του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης - Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής - M.A. Motologe και Διδάκτωρ Ψυχοκινητικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Philipps - Universität Marburg Γερμανίας, Αθηνά Σπανού και Σταυρούλα Σπυρέα, Πρόεδρος και Δικηγόρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας, αντίστοιχα, Παναγιώτης Αγγελάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας, Δάφνη Καλαϊτζή και Αντώνιος Τοπολίγκας, Πρόεδρος και Μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Σερρών, αντίστοιχα, Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του EEEEΚ Αχαΐας, Στέλιος Χατζηαργυρίου, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Αττικής και Σοφία Παπαδοπούλου, Διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Σάμου.
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.Εξέταση μάρτυρος.
 
2. Συνέχιση της εξέτασης μάρτυρος.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση και συζήτηση για το δημογραφικό.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Αναστασία Κωστάκη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής - Δημογραφίας, η κυρία Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κ. Κλέων Τσίμπος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ο κ. Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Ειρήνη Τουντασάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα σχέδια για το μέλλον της Ευρώπης και την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσαν ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, κ. Pierre Moscovici και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης. 
 
ΙΙ. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
«Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης».
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3 + 3**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6 + 3**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
2
 
*, ** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία