Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ 08/07/2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων

 

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8004/5466/30.06.2020 (ΑΔΑ: 05-06K0) απόφασης της Βουλής των Ελλήνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  23/07/2020   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων –Μέρος Β’), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για όλα τα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων, για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 23/07/2020

Ημέρα             :  Πέμπτη

Ώρα                 :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   23/07/2020

Ημέρα             :    Πέμπτη

Ώρα                 :    12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11, κτήριο Αρβανίτη, 3ος ορ., αίθουσα 324.   Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

            19640000-4/008 (Σάκοι απορριμμάτων)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2410202001: «Αγορές ειδών καθαριότητας» η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (39.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού εννέα

χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.

Σχετική η υπ’ αριθμ. 8004/5466/30.06.2020 (ΑΔΑ: 05-06Κ0) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 7685/5223/23.06.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝΑΙ [ Εξακόσια ευρώ (600,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ].

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 2-4, Κεντρικό Κτήριο Μεγάρου βουλής των Ελλήνων.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Βιδάκης Γιάννης

210 3707193

j.vidakis@parliament.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αντωνίου Μαρία

210 3692484

m.antoniou@parliament.gr

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ