Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

***[ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ] Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος και την προσθήκη αντιβάρων σε πέντε (5) ανελκυστήρες της Βουλής των Ελλήνων (CPV: 50750000-7)]

[Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών παρατείνεται μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και μέχρι τις 11.00']

[Η ημερομηνία αποσφράγιση προσφορών μετατίθεται για την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στις 12.00']

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών α) για την συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, πέραν των δύο (2) αρχικών (CPV: 50750000-7) καθώς και β) για την προσθήκη αντιβάρων σε πέντε (5) ανελκυστήρες του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων (CPV: 5075000-7), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Νοεμβρίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους, έντυπο οικονομικής προσφοράς και πίνακα ανελκυστήρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (54.561,76 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) υποφακέλους: α) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς και β) τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 15298/9544/11.12.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 01-05Κ3.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της τεχνικής περιγραφής και η δήλωση ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες των εργασιών. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατίθεται σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

 

[**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**]

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή (**ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**), το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

[**ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**]

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την ίδια ημέρα, δηλ. την 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή (**ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**) και ώρα 11.00’, στο γραφείο Μ60 που βρίσκεται στον Α’ ημιώροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-370.7575, 7652, 8093, 8089 και fax 210-370.7080 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ