Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων», με προϋπολογισμό 1.355.427,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) με τον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει,  β) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει, και γ) τους όρους της Διακήρυξης. Το έργο συντίθεται εξ ολοκλήρου από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.093.086,03 Ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα V,Μέρος Γ – (κλειστή διαδικασία) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

 1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Βουλή των Ελλήνων, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 2, Τ.Κ. 10021 – Αθήνα.
 2. Η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr). Τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης (Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτες και Σχέδια) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (CD), με εξαίρεση το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το οποίο θα δίδεται μόνο σε έντυπη μορφή (αριθμημένο και σφραγισμένο από τη αναθέτουσα αρχή). Στην 1η φάση θα δοθούν στους υποψηφίους η Διακήρυξη, η Ε.Σ.Υ και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Τα υπόλοιπα έγγραφα της μελέτης θα δοθούν μόνον στους πέντε (5) υποψηφίους που θα επιλεγούν για να συνεχίσουν στην 2η φάση της Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης. Η παράδοση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς δαπάνη των υποψηφίων, κατόπιν υποβολής της δήλωσης εμπιστευτικότητας που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΒτΕ, Λεωφ. Αμαλίας 22-24, Τ.Κ. 10557, Αθήνα, 5ος  όροφος, γρ. 508, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103733802 / 2103733517 και στο e-mail texniki@parliament.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Λαγάνη Έλενα.
 3. Το έργο θα εκτελεστεί στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών  στο Ν. Αττικής στην Ελλάδα, κωδικός NUTS: EL303
 4. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού φορέα στέγασης της Αίθουσας Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων και η αντικατάσταση του υφισταμένου μεταλλικού υαλοπετάσματος, που την στεγάζει, με υαλοπέτασμα αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων των περιμετρικών δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα, των κατασκευών για την λειτουργική αναβάθμιση πρόσβασης και συντήρησης του στεγάστρου, της αντικατάστασης και συντήρησης των κουφωμάτων, της βελτίωσης του αερισμού και φωτισμού, των ανακαινίσεων των επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του στεγάστρου και της στεγανοποίησης του δώματος που εδράζεται το στέγαστρο καθώς και κάθε άλλη εργασία που περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, Κωδικός CPV: 45261000.
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες (200) ημέρες από την ημερομηνία υποχρεωτικής έναρξης των εργασιών όπως ορίζεται και στα συμβατικά τεύχη και καταληκτική ημερομηνία την 18/09/2018 σε κάθε περίπτωση.
 6. Για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης του έργου ακολουθείται η κλειστή διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/2016.
 7. Οι φάκελοι των αιτήσεων συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 18/07/2017 και ώρα 11.00 π.μ. είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Βασ. Σοφίας 11, «Μέγαρο Αρβανίτη», Τ.Κ. 10671 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. 2103692128). Η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει την Τρίτη 18/07/2017 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα 419 της Βασ. Σοφίας 11, «Μέγαρο Αρβανίτη», Τ.Κ. 10671, Αθήνα. Στην αποσφράγιση τους επιτρέπεται να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
 8. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 24Β, Γ, Δ και Ε της Διακήρυξης και για τους οποίους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 24Α της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα:
  1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25.4 της Διακήρυξης.

 1. Όσον αφορά στην Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:

Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Καταθέσεις σε τράπεζα,  τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας  εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση.

Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25.5 της Διακήρυξης.

 1. Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται -για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το έργο- κατ’ ελάχιστον στελέχωση του φορέα με έναν (1) τεχνικό 14ετούς  εμπειρίας ή δύο (2) τεχνικούς 11ετούς εμπειρίας έναν (1) τεχνικό 11ετούς εμπειρίας και δύο (2) τεχνικούς 8ετούς εμπειρίας.

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων η ελάχιστη ως άνω στελέχωση απαιτείται για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς που μετέχουν στην ένωση.

Ειδικά και μόνο οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών πρέπει επιπλέον των ανωτέρω να διαθέτουν κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία όπου να φαίνεται ότι έχουν εκτελέσει έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ο κατάλογος των έργων αυτών συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία να αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

Τα δικαιολογητικά Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25.6 της Διακήρυξης.

 1. Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που θα προσκληθούν, ο αριθμός τους θα περιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4412/16 σε πέντε (5) υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων υποψηφίων, σύμφωνα με  την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει περιορισμός μέσω στάθμισης με χρήση των κριτηρίων που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης.
 2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία  25 ημερών από την αποστολή πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Βασ. Σοφίας 11, «Μέγαρο Αρβανίτη», Τ.Κ. 10671 Αθήνα, 3ος όροφος, τηλ. 2103692128). Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
 3. Η γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών είναι τα Ελληνικά.
 4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης. 

  H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς Βi προκύπτει από το άθροισμα:

  Βi = BΤΠi x 70% + BΟΠi x 30%

 5. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει πέντε κύρια κριτήρια αξιολόγησης, με συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 -  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κi)

ΣΥΝΤΕΛ. ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (σi)

Κ1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30%

Κ2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

20%

Κ3

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

20%

Κ4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

15%

Κ5

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

15%

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 1. Για την υποβολή προσφοράς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 21.860,00 Ευρώ, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 16 της παρούσας.
 2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 4. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 5. Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον θιγόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της Διακήρυξης ασκείται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών. Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφαίνεται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κατάθεση, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
 6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 7. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 28 Ιουνίου 2017.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της Σύμβασης του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων»

 

 

 

Επιστροφή