Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Εφημερίς της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)

Η Συλλογή περιλαμβάνει όλα τα τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1833 έως σήμερα:
 • Τχ. Α’: δημοσιεύονται το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες τη χώρας κ.ά.
 • Τχ. Β’: δημοσιεύονται οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών κ.ά.
 • Τχ. Γ’: δημοσιεύονται σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης κ.ά.
 • Τχ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.)
 • τχ. Δ’: δημοσιεύονται οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης κ.ά.
 • τχ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.)
 • τχ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • τχ. Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.)
 • τχ. Προκηρύξεων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
 • τχ. Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)
 • τχ. Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)
 • τχ. Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων (Ο.Π.Κ.).
Παλαιότερα τεύχη (η έκδοσή τους σταμάτησε το 2006):
 • τχ. Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 • τχ. Αναπτυξιακών Πράξεων (Α.Π.Σ.)
 • τχ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πλήρες αρχείο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στη Μπενάκειο.

Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στην ελληνική νομοθεσία παρέχεται από το Εθνικό Τυπογραφείο.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ