Η Βουλή : Το Πολίτευμα

Σύνταγμα

Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019)

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για την ακουστική παραγωγή του Συντάγματος της Ελλάδος, μια συνεργασία της Βουλής των Ελλήνων με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διαβάζω για τους άλλους».

 

 

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις

TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος

TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

TMHMA Γ΄ - Bουλή

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις

TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος

TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις

TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ