Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Εισηγητικές Εκθέσεις

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αρχείο των εισηγητικών εκθέσεων που κατατίθενται στη Βουλή.

Από το 1990 οι εισηγητικές εκθέσεις παράγονται σε ψηφιακή μορφή και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους προσβάσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής www.hellenicparliament.gr.